گشتاور دوقطبی الکتریکی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(برچسب)
بدون خلاصۀ ویرایش
در حالت کلی برای یک توزیع پیوسته بارها که در یک حجم ''V''توزیع شده‌اند گشتاور دو قطبی چنین تعریف می‌شود
 
:<math>\boldsymbol{p}(\boldsymbol{r}) = \int_{V} \rho(\boldsymbol{r_0})\, (\boldsymbol{r_۰r_0}-\boldsymbol{r}) \ d^3 \boldsymbol{r_۰r_0}, </math>
 
در حالی که '''''r''''' فاصله از مکان مشاهده و <d''<sup>۳</sup>'''''r'''''<sub>۰</sub'' بر یک حجم ابتدایی r دلالت می‌کند برای باریکه‌ای از چگالی بار حاصل جمع تابع دلتای دیراک است.