تفاوت میان نسخه‌های «تار عصبی»

افزودن و ویرایش
(افزودن و ویرایش)
یک '''رشته''' یا '''تار عصبی''' که '''فیبر عصبی''' نیز خوانده می شود،در ارتباط با یک [[اکسون]]‌ در [[دستگاه عصبی]] است که دارای [[غلاف میلین]] یا فاقد آن است.در یک [[عصب محیطی]]،واژه رشته عصبی<ref>Nerve fiber</ref> در مورد یک آکسون با سلول های شوان و غلاف اندونوریوم اش به کار می رود<ref>میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک.ص 39</ref>.نکته ای که باید توجه داشت این است که فیبرهای حسی محیطی دارای دندریت های بلند و آکسون های کوتاه هستند.فیبرهای حرکتی محیطی از آکسون های بلند و دندریت های کوتاه تشکیل می شوند.در بسیاری از منابع،برایبرای دندریت های بلند فیبرهای آوران نیز واژه آکسون به کار می رود که البته اصطلاح درستی نیست،اگرچهرود،چون از نظر ساختاری،اینساختاری این نوع دندریت ها و آکسون فیبرهای وابران مشابه هستند.'''بنابراین'''،یک فیبر عصبی محیطی شامل یک آکسون(یا دندریت بلند)،غلاف میلین(درصورت وجود)،سلول های شوان و اندونوریوم است.
 
یک رشته عصبی در دستگاه عصبی مرکزی، فاقد غلاف اندونوریوم است.رشته های عصبی در [[دستگاه عصبی مرکزی]] و [[دستگاه عصبی محیطی]] یافت می شوند.در دستگاه عصبی مرکزی،غلاف میلین از طریق سلول های [[نوروگلیا]](نوع [[الیگودندروسیت]]) ایجاد می گردد.[[سلول های شوان]]،وظیفه ساخت غلاف میلین را در دستگاه عصبی محیطی برعهده دارند.
==تارهای عصبی مرکزی==
تارهای عصبی مرکزی همانند رشته های [[دستگاه عصبی محیطی]]،از نظر قطر،سرعت هدایت عصبی و وجود میلین(یا عدم وجود آن) متفاوت هستند.فیبرهای عصبی در [[دستگاه عصبی مرکزی]] مجتمع می شوند و راه های عصبی مختلفی را ایجاد می کنند.راه های صعودی در انتقال اطلاعات حسی به بخش های مختلف [[مغز]](همانند مخچه، قشر مغز و ساقه مغز)نقش دارند.راه های نزولی همانند راه هرمی و یا راه های خارج هرمی از اجتماع فیبرهای ایجاد می شوند که از مغز(قشر مغز یا ساقه مغز) تا [[نخاع]] امتداد داشته و در [[کنترل حرکت]] نقش دارند.
 
==انواع تار یا فیبر عصبی==
*لوله یا غلاف [[اندونوریوم]]
 
==تقسیمطبقه بندی عمومی تارهای عصبی محیطی==
فیبرهای عصبی محیطی،بر اساس قطر شامل سه گروه هستند:
*'''گروه A''' .قطورترین فیبرهای حاوی میلین بوده و فیبرهای بدنی(سوماتیک) آوران و وابران در این گروه قرار می گیرند.فیبرهای گروه A،خود شامل چهار دسته آلفا،بتا،گاما و دلتا است.
===رشته های حرکتی گروه A ===
این فیبرها سه نوع هستند که عبارتنداز:
*'''نوع A alpha''' .سرعت هدایت بالایی دارند.فیبرهای خارج [[دوک عضلانی]]،ازطریق این نورون هاگروه عصب دهی می گردند و نورون آنها به نام [[نورون حرکتی آلفا]] نیز خوانده می شوند.نورون های حرکتی آلفا به عضلات خارج دوکی آهسته و سریع می روند.
*'''نوع A beta''' .این گروه،فیبرهای دوک عضلانی را عصب رسانی می کنند و همچنین انشعاباتی به عضلات خارج دوکی آهسته می دهند.
*'''نوع A gamma''' .فیبرهای دوک عضلانی را عصب دهی می کنند.نورون های این رشته ها به نام [[نورون حرکتی گاما]] نیز نامیده می شوند.
===رشته های حسی گروه A ===
رشته های حسی گروه A ،شامل سه دسته ذیل هستند: