تفاوت میان نسخه‌های «تار عصبی»

بدون خلاصه ویرایش
(افزودن و ویرایش)
 
یک رشته عصبی در دستگاه عصبی مرکزی، فاقد غلاف اندونوریوم است.رشته های عصبی در [[دستگاه عصبی مرکزی]] و [[دستگاه عصبی محیطی]] یافت می شوند.در دستگاه عصبی مرکزی،غلاف میلین از طریق سلول های [[نوروگلیا]](نوع [[الیگودندروسیت]]) ایجاد می گردد.[[سلول های شوان]]،وظیفه ساخت غلاف میلین را در دستگاه عصبی محیطی برعهده دارند.
==تارهای عصبی مرکزی==
تارهای عصبی مرکزی همانند رشته های [[دستگاه عصبی محیطی]]،از نظر قطر،سرعت هدایت عصبی و وجود میلین(یا عدم وجود آن) متفاوت هستند.فیبرهای عصبی در [[دستگاه عصبی مرکزی]] مجتمع می شوند و راه های عصبی مختلفی را ایجاد می کنند.راه های صعودی در انتقال اطلاعات حسی به بخش های مختلف [[مغز]](همانند مخچه، قشر مغز و ساقه مغز)نقش دارند.راه های نزولی همانند راه هرمی و یا راه های خارج هرمی از اجتماع فیبرهای ایجاد می شوند که از مغز(قشر مغز یا ساقه مغز) تا [[نخاع]] امتداد داشته و در [[کنترل حرکت]] نقش دارند.
 
==انواع تار یا فیبر عصبی==
انواع تار در دستگاه عصبی عبارتند از:
* برهنه: فاقد پوشش بوده و خاکستری رنگ هستند.
 
* با غلاف [[سلول شوان|شوان]] وبدون [[میلین]] : خاکستری رنگ هستند.در آکسون های بدون میلین،سلول های شوان پوشش نازکی را برای آکسون رشته عصبی ایجاد می کنند<ref>نراقى،محمد على؛ حاجى حسينى.ص 26</ref>(در دستگاه عصبی محیطی).
 
* با غلاف میلین و بدون شوان : سفید رنگ می‌باشند. ماده میلین توسط سلول های [[نوروگلیا]] ساخته می‌شود.سلول های نوروگلیا،وظیفه ساخت میلین را در دستگاه عصبی مرکزی برعهده دارند.
 
* میلین دار و با غلاف شوان : سفید رنگ می‌باشند. ماده میلین توسط سلول های شوان ساخته می‌شود.
 
دراین گونه تارها، به فاصله هر یک تا دو میلی متر، تار عصبی فاقد پوشش میلینی است که به آن [[گره رانویه]] گویند.
==تارهای عصبی مرکزی==
 
تارهای عصبی مرکزی همانند رشته های [[دستگاه عصبی محیطی]]،از نظر قطر،سرعت هدایت عصبی و وجود میلین(یا عدم وجود آن) متفاوت هستند.فیبرهای عصبی در [[دستگاه عصبی مرکزی]] مجتمع می شوند و راه های عصبی مختلفی را ایجاد می کنند.راه های صعودی در انتقال اطلاعات حسی به بخش های مختلف [[مغز]](همانند مخچه، قشر مغز و ساقه مغز)نقش دارند.راه های نزولی همانند راه هرمی و یا راه های خارج هرمی از اجتماع فیبرهای ایجاد می شوند که از مغز(قشر مغز یا ساقه مغز) تا [[نخاع]] امتداد داشته و در [[کنترل حرکت]] نقش دارند.
==انواع تار عصبی محیطی==
هر [[عصب محیطی]] ممکن است شامل یک یا ترکیبی از تارهای عصبی ذیل باشد: