باز کردن منو اصلی

تغییرات

بودند.
 
در آن دوره، بیشینهٔ ساختمان‌های شهر تهران با شیوهٔ معماری [[اوایل مدرن]] ساتهساخته شده بود. «سطوح صاف و یک دست در قالب شکستگی‌ها، فرورفتگی‌ها و بیرون زدگی‌ها»، در نمای ساختمان‌ها تنوعی درخور به وجود آورد. «بالکن‌های بیرون زده یا عقب نشسته، اتاق‌های جلو آمده، و استفاده از احجام متفاوت که هماهنگ شده بودند»، همه در این ساختمان‌ها دیده می‌شدند.
 
==== ساختمان‌های دولتی و آموزشی ====
کاربر گمنام