تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی بتا»

ویرایش و پانویس
(ویرایش و پانویس)
نورون حرکتی بتا {{به انگلیسی | Beta motor neuron}} یک نوع [[نورون حرکتی تحتانی]] است که به فیبرهای [[دوک عضلانی]] عصب رسانی می کند.انشعابات جانبی (Collaterals) از این نورون ها به فیبرهای عضلانی خارج دوکدوکی عضلانی<ref>Extrafusal muscle fibers</ref> می روند که فیبرهای عضلانی آنها از نوع آهسته(Slow twitch) است.به طورکلی،سه نوع نورون حرکتی جهت عضلات اسکلتی وجود دارد که نورون های حرکتی آلفا و گاما نسبت به نورون های حرکتی بتا معروفتر هستند.این سه نورون حرکتی تحتانی از شاخ پیشین طناب نخاعی منشاء می گیرند و درنهایت به عضلات اسکلتی ختم می شوند.
 
[[نورون حرکتی آلفا]] که قطورترین فیبرهای حرکتی محسوب می شوند،به فیبرهای عضلانی خارج دوکی می روند و در فرآیند انقباض عضلانی<ref>Muscle contraction</ref> مشارکت می کنند.[[نورون حرکتی گاما|فیبرهای حرکتی گاما]] فقط فیبرهای عضلانی داخل دوک<ref>Intrafusal muscle fibers</ref> را عصب دهی می کنند و در تحریک پایانه های اولیه و ثانویه<ref>Primary and secondary endings</ref> و درنتیجه ایجاد جریان عصبی در فیبرهای حسی Ia و II نقش دارند.فیبرهای حرکتی گاما تحت عنوان آکسون های فوزی موتور(Fusimotor)(یعنی حرکتی دوک) شناخته می شوند.فیبرهای حرکتی بتا که به فیبرهای عضلانی داخل دوک می روند،همانند فیبرهای حرکتی گاما فوزی موتور محسوب می شوند،ولی باید توجه داشت که فیبرهای حرکتی بتا به فیبرهای عضلانی خارج دوکی نیز می روند.
==نوع نورون حرکتی بتا==
همانند نورون حرکتی گاما دو نوع نورون حرکتی بتا وجود دارد که شاخه های جانبی آنها به فیبرهای خارج دوکی نیز می روند.این دو نورون عبارتنداز:
*'''نورون حرکتی بتا نوع استاتیکدینامیک'''.این گروه فیبرهای با هسته های کیسه ای<ref> Nuclear bag fibers</ref> دوک عضلانی را عصی رسانی می کنند.
*'''نورون حرکتی بتا نوع دینامیکاستاتیک'''.این دسته از نورون ها فیبرهای با هسته های زنجیری<ref>Nuclear chain fibers</ref> را عصب دهی می کنند.
 
فیبرهای عصبی در هر سه نورون حرکتی تحتانی آلفا، بتا و گاما حاوی میلین است.نورون های حرکتی آلفا در مقایسه با نورون های حرکتی بتا و گاما قطورتر بوده و همچنین از سرعت هدایت بیشتری برخواردارند.