تفاوت میان نسخه‌های «ستاد مبارزه با مواد مخدر»

برچسب
(صفحه‌ای جدید با 'ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران تشكيلاتي است كه رياست آن برعهده رئيس جمهور مي‌باش...' ایجاد کرد)
 
(برچسب)
{{بدون منبع}}
ستاد مبارزه با مواد مخدر ايرانایران تشكيلاتيتشکیلاتی است كهکه رياستریاست آن برعهده رئيسرئیس جمهور مي‌باشدمی‌باشد. ايناین ستاد برايبرای برنامه‌ريزي،برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگيهماهنگی و پيگيريپیگیری مسائل مرتبط با مقابله با عرضه مواد مخدر، پيشگيريپیشگیری از اعتياداعتیاد به مواد مخدر و درمان آن از سال 1367۱۳۶۷ شمسيشمسی در كشور،کشور، با مصوبه مجمع تشخيصتشخیص نظام راه‌اندازيراه‌اندازی شد. ايناین ستاد دارايدارای دبيرخانه،دبیرخانه، دبيركلدبیرکل و تعداديتعدادی اداره‌كلاداره‌کل و دفاتر تخصصيتخصصی است تا نسبت به پيگيريپیگیری مصوبات، تشكيلتشکیل جلسات و كارشناسيکارشناسی امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردان‌ها اقدام نمايدنماید.