تفاوت میان نسخه‌های «اندام وتری گلژی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (برچسب)
{{تمیزکاری}}
 
 
'''اندام وتری گلژی''' {{انگلیسی|Golgi tendon organ}} گیرنده‌هایی هستند که حاویدر بر گیرنده کپسول بوده و در وتر (تاندون)عضلاتماهیچه‌ها وجود دارند.اندامهایاندام‌های وتری گلژی همانند گیرنده‌های [[دوک عضلانی]] به عنواننام گیرنده‌های کششی عضلاتماهیچه‌ها محسوب می‌شوند. فیبر عصبی اندام وتری گلژی از نوع Ib است.این فیبر عصبی قطور بوده ولی نسبتدر بهبرابر Ia (فیبر عصبی پایانه اولیهنخستین دوک عضلانی)اندکی کوچکتر است.به طورگونه متوسطمیانه ۱۰ تا ۱۵ فیبر عضلانی معمولابیشتر به طورگونه سری(In series) به هر اندام وتری گلژی متصل شده اند<ref>شادان، فرخ.ترجمه: فیزیولوژی پزشکی پرفسور آرتورگایتون. جلد دوم.ص ۱۳۹۶</ref>.
 
اندامهایاندام‌های وتری گلژی نوع خاصیویژه‌ای از گیرنده‌های مکانیکی هستند که در عضلاتماهیچه‌های مخطط،بیشترمخطط، بیشتر به تغییردگرگونی قوام یا تون عضلانی<ref>Muscle tone
</ref> حساس هستند و این تغییراتدگرگونی‌های را به [[دستگاه عصبی مرکزی]] گزارش می‌دهند.اطلاعات حاصلبرآمده از این گیرنده‌ها بیشتر به [[نخاع]]، [[مخچه]] و [[قشر مغز]] جهت کنترلمهار بیشتر و دقیق تر اعمال حرکتی انتقال می‌یابد.
== نقش اندامهای وتری گلژی ==
این گیرنده‌ها بیشتر به افزایش قوام و تانسیون عضلانیماهیچه‌ای واکنش نشان می‌دهند و به شدت تحریک می‌شوند. تحریک اندامهایاندام‌های وتری گلژی(GTO) در پی افزایش تانسیون عضله،باعثعضله، باعث تحریک فیبرهای حسی گروه Ib می‌گردند و زمانی که این تحریکات به میزان بالایی شدت یابد،ازیابد، از تانسیون بیشتر عضلات جلوگیری می‌کنند.در واقعبه راستی عضله‌ای که میزان تانسیون آن افزایش یافته‌است،دریافته‌است، در نخاع مهار می‌گردد. این فرآیند که باعثمایه مهار همان عضله می‌شود،جهتمی‌شود، جهت محافظت و جلوگیری از آسیب عضلانی ضروری استبایسته‌است.
== رفلکس کششی معکوس یا مهار اتوژنیک ==
تحریک گیرنده‌های وتری گلژی که باعثمایه ایجاد جریان عصبی در فیبرهای حسی Ib می‌گردد،درمی‌گردد، در جهت مهار همان عضله وارد عمل می‌شود که این حالت عکس رفلکس کششی به علتچرایی تحریک Ia از [[دوک عضلانی]] است;به همین دلیلانگیزه به اثر تحریک Ib رفلکس کششی معکوس یا مهار اتوژنیک<ref>Autogenic inhibition
</ref> می‌گویند.
 
در مهار اتوژنیک،نورون‌هایاتوژنیک، نورون‌های واسطه ای<ref>Interneurons
</ref> در نخاع جهت مهار نورون‌های حرکتی همان عضله و تحریک نورون‌های حرکتی عضلات مقابل نقش دارند.
== رابطه انقباض و کشش عضلانی با تحریک اندام وتری گلژی ==
* '''انقباض عضله'''.هنگامی که انقباض عضلانی به کاهش طولدرازای می‌انجامد،بخشمی‌انجامد، بخش وتری یا تاندونی عضله کشیده می‌شود که باعثمایه تحریک بیشتر اندام‌های وتری گلژی شده و متناسب با کشش ایجادبرپاشده، شده،پیام‌هایپیام‌های زیادیفراوانی از طریقراه فیبرهای حسی Ib به نخاع ارسال می‌گردد.نتیجه ارسال این پیام‌ها به دستگاه عصبی به خصوصویژه در زمان‌هایی که تانسیون عضله به میزان زیادیفراوانی افزایش می‌یابد،مهارمی‌یابد، مهار عضله مربوطه جهت جلوگیری از آسیب خواهد بود.
* '''کشش عضله'''.اگر کشش عضلانی به صورتگونه آرام و نگه داشته شده اعمال گردد،حساسیتگردد، حساسیت اندام وتری گلژی نسبتدر بهبرابر گیرنده‌های دوک عضلانی بیشتر بوده و با تحریک زیادبسیار Ib،عضلهIb، عضله تحت کشش مهار می‌گردد.بدین ترتیب،عضلهترتیب، عضله مربوطه می‌تواند تحت کشش بیشتری نیز قرار گیرد.
== پانویس ==
{{پانویس}}
* [[نورون حرکتی آلفا]]
== منابع ==
* نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. ترجمهبرگردان نوروآناتومی W.C. Wongck. انتشارات جعفری.
* شادان، فرخ.ترجمه: فیزیولوژی پزشکی پرفسور آرتورگایتون. جلد دوم، انتشارات شرکت سهامی چهر.
* برزکار،ابراهیمبرزکار، ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اولنخست.بهار ۱۳۸۵.شابک:۸-۷۶۸۸-۰۶-۹۶۴
* میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمهبرگردان: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
{{چپ چین}}
* Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience; ۱۹۹۴