باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
در 2006، زبان [[BPMN]] به عنوان استاندارد توسط OMG پذیرفته شد.
 
در 2007 [[مدل انگیزش تجاری]] {{انگلیسی|BuisinessBusiness Motivation Model}} به عنوان استاندارد در OMG پذیرفته شد. BMM یک فرامدل است که فرهنگ لغاتی برای [[مدیریت سازمان]] (Corporate Governance) و [[برنامه ریزی راهبردی]](Strategic Planning) دارد و به طور ویژه برای فعالیتهای مدیریت و نظارت، رعایت مقررات، برنامه ریزی راهبردی و [[تغییرشکل کسب وکار]] (Business Transformaton) کاربرد دارد.
 
== محصولات ==