تفاوت میان نسخه‌های «اندام وتری گلژی»

* میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
{{چپ چین}}
** Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition.Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-04177-6
* Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience; ۱۹۹۴
{{پایان چپ‌چین}}
 
[[رده:سامانه حسی بدن]]