تفاوت میان نسخه‌های «سمبات در-کیورغیان»

 
[http://iranshenakht.blogspot.com یادی از «سُمبات دِر کیورغیان» هم‌میهن ِ ارمنی و نگارگر ِ هنرمند نامدار اصفهان]
 
[http://planet-iran.com/index.php/news/20005 Sumbat of Julfa]
کاربر ناشناس