باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
تحصيلات ابتدايي را در روستاي شير آباد در مكتب خانه انجام داد.<br />
براي ادامه تحصيلات به شهر اردبيل رفت و ادبيات را در آنجا خواند.<br />
براي تحصيلات تكميلي به شهر قم مهاجرت نمود.<br />
از اساتيد ايشان مي توان از آيت الله بروجردي،‌امام خميني،‌آيت الله مشكيني نام برد.
۳۰

ویرایش