تفاوت میان نسخه‌های «روان‌شناسی صنعتی و سازمانی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ سال پیش
جز
ربات: اصلاح ترکیبی
جز (ربات: اصلاح ترکیبی)
در این رشته بیش از دو واحد کارآموزی و چهار واحد پایان نامه، در نظر گرفته شده است، که به نظر می رسد، البته، پاسخگوی نیاز دانشجویان برای آشنایی با محیط های سازمانی و انجام پژوهش عینی نبوده است و متاسفانه مشاهده می شود برخی از اساتید هم کمترین نقش را در یاری رسانی و تعامل موثر با دانشجویان در این زمینه ها دارند و در پایان همه چیز با یک گزارش کارآموزی و یک نمره در کارنامه تمام می شود!! و البته نمره بسیار مهمتر است!!!''']http://siop64.blogfa.com
 
ميزانمیزان آشناييآشنایی مديرانمدیران ايرانيایرانی بادانش روان شناسيشناسی صنعتيصنعتی وسازمانيوسازمانی
 
اثرات مثبت بكارگيريبکارگیری دانش روان شناسيشناسی صنعتيصنعتی وسازمانيوسازمانی درارتقاء رضايترضایت ايمنيایمنی وكاراييوکارایی پرسنل بركسيبرکسی پوشيدهپوشیده نمينمی باشد مطالعه ايای كهکه در سال 1387 توسط سه محقق روان شناسيشناسی صنعتيصنعتی وسازمانيوسازمانی به نامهاينامهای دكترعليدکترعلی مهداد حميدرضاحمیدرضا موسويونموسویون ومهردادرضا پورانجام شد نشان داد تنها چهاردرصد از مديرانمدیران جامعه صنعتيصنعتی ايرانایران كهکه از بيشبیش از 100 كارخانهکارخانه انتخاب شده اند ايناین دانش را ميمی شناسند وتنها نيمينیمی از آنها ازروان شناسان صنعتيصنعتی وسازمانيوسازمانی بهره ميمی برند بزرگترينبزرگترین مشكلمشکل در توسعه ايناین رشته را ميمی توان موارد زيرزیر دانست :
نبود آزمايشگاههايآزمایشگاههای تخصصيتخصصی جهت توليدعلمتولیدعلم وبوميوبومی سازيسازی آن
نبود تحقيقاتتحقیقات مليملی درحوزه روابط كارکار
نبود متخصصان جوان ومرتبط با رشته (متاسفانه بسياريبسیاری از فارغ التحصيلانالتحصیلان روان شناسيشناسی عموميعمومی خودرا روان شناس صنعتيصنعتی معرفيمعرفی ميمی كنندکنند )
توسعه كميکمی سريعسریع رشته دربسياريدربسیاری ازدانشگاهها
نبود محيطمحیط هايهای كارآموزيکارآموزی جهت دانشجوياندانشجویان
عدم تبليعتبلیع ومعرفيومعرفی نظام مند رشته
قديميقدیمی بودن برخيبرخی كتابهايکتابهای مورد تدريستدریس
عدم اتفاق نظراساتيدنظراساتید بزرگ ايناین رشته
به همينهمین دليلدلیل بسياريبسیاری از فارغ التحصيلانالتحصیلان ايناین رشته متاسفانه درايراندرایران بيكاربیکار ميمی باشند
ايناین در حاليحالی است كهکه به نقل از پرفسوراسپكتورپرفسوراسپکتور دانش روان شناسيشناسی صنعتيصنعتی وسازمانيوسازمانی پركاربرترينپرکاربرترین رشته علوم انسانيانسانی است و97 درصدازفارغ التحصيلانالتحصیلان رشته بكاربکار مشغول ميمی شوند. به اميدتوسعهامیدتوسعه روان شناسيشناسی صنعتيصنعتی وسازمانيوسازمانی كهکه شانه ايای است برزلف پريشانپریشان سازمانها
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش