باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ سال پیش
جز
ربات: اصلاح ترکیبی
 
وی در سمت‌های؛عضو مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران، رئیس کمیته منطقه ۸ انقلاب اسلامی،نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی از شهرستان تالش فعالیت داشته‌است.<br />
===== تحصيلاتتحصیلات <br /> =====
تحصيلاتتحصیلات ابتداييابتدایی را در روستايروستای شيرشیر آباد در مكتبمکتب خانه انجام داد.<br />
برايبرای ادامه تحصيلاتتحصیلات به شهر اردبيلاردبیل رفت و ادبياتادبیات را در آنجا خواند.<br />
برايبرای تحصيلاتتحصیلات تكميليتکمیلی به شهر قم مهاجرت نمود.<br />
از اساتيداساتید ايشانایشان ميمی توان از آيتآیت الله بروجردي،‌امامبروجردی،‌امام خميني،‌آيتخمینی،‌آیت الله مشكينيمشکینی نام برد.<br />
===== فعاليتفعالیت هايهای قبل از انقلاب =====
<br />
سيدسید يونسیونس عرفانيعرفانی با تحصيلتحصیل در حوزه علميهعلمیه قم با بسياريبسیاری از بزرگان آشنا شد. روابط عموميعمومی بالا و تعاملات اجتماعياجتماعی از او چهره ايای دوست داشتنس و ماندگار به جا گذاشته است.<br />
دوستيدوستی و ارتباط با علما و روحانيونروحانیون ايرانيایرانی و خارجيخارجی كهکه در شهر قم تحصيلتحصیل و يایا تردد ميمی كردندکردند باعث شناخته شدن آيتآیت الله عرفانيعرفانی در بيشتربیشتر ممالكممالک اسلامياسلامی شد. سخنرانيسخنرانی در دانشگاه الازهر مصر و مباحثه با علما و روحانيونروحانیون شيعهشیعه و اهل تسنن از او چهره ايای تقريبيتقریبی به يادگاریادگار گذاشته است. <br />
همراهيهمراهی و همكاريهمکاری با امام موسيموسی صدر رهبر شيعيانشیعیان لبنان و رهبر جنبش امل اسلامي،‌شركتاسلامی،‌شرکت در موتمرهايموتمرهای اسلامياسلامی كشورهايکشورهای سوريه،‌پاكستان،عراق،سوریه،‌پاکستان،عراق، مصر و ديگردیگر فعاليتفعالیت هايهای اجتماعياجتماعی و فرهنگيفرهنگی ايشانایشان در كارنامهکارنامه ايشانایشان قبل از انقلاب اسلامياسلامی ثبت است.
<br />- بازسازيبازسازی قبر مالكمالک اشتر در مصر<br />
امام جماعت مسجد سيدسید الشهدا واقع خيابانخیابان هاشميهاشمی ايستگاهایستگاه دوازده متريمتری<br /> راه اندازياندازی كانونکانون تعليماتيتعلیماتی مسجد آموزش و جذب جوانان انقلابيانقلابی<br />دعوت از علما و روحانيونروحانیون برجسته جهت سخنرانيسخنرانی در مسجد و برگزاريبرگزاری جلسات آزاد انديشياندیشی<br />
===== بعد از انقلاب اسلامياسلامی=====
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش