شبکه گردنی: تفاوت میان نسخه‌ها

شبکه گردنی از اجتماع شاخه های جلویی (قدامی) [[اعصاب نخاعی]] گردنی یکم تا چهارم( C1 الی ( C4 و بخش کمی از عصب نخاعی گردنی پنجم( C5 ) ایجاد می گردد. این شبکه بیشتر در عصب رسانی ماهیچه های طرفی و جلویی گردن، [[دیافراگم (کالبدشناسی)|ماهیچه دیافراگم]] و همچنین حس نواحی سر و گردن و قفسه سینه نقش دارد.
==شاخه های شبکه گردنی==
شاخه های شبکه گردنی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارتنداز: