تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

جز (ربات:تغییر رده:نورون های حرکتی)
 
== منابع ==
* نراقی،نراقى، محمد علی؛على؛ حاجیحاجى حسینی،حسينى، داود,. ترجمه: نوروآناتومینوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى.
W.C. Wongck.انتشارات جعفری
* سلطان ‏زاده، اکبر بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفری.چاپ دوم.پاییز۱۳۷۶/شابک:۱-۰۳-۶۰۸۸-۹۶۴
* جامعی، بهنام (زیر نظر دکتر حسن عشایری) کاربرد نوروفیزیولوژی در توانبخشی.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران.شابک:۰۰۴_۷۱
توانبخشی.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران.شابک:۰۰۴_۷۱
 
[[رده:کالبدشناسی اعصاب]]