تفاوت میان نسخه‌های «قوم‌نگاری»

جز
ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی
جز (ربات: افزودن {{انبار-رده|Ethnography}})
جز (ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی)
«'''مردم نگاری''' Ethnographie» یکی از مهم ترینمهم‌ترین روش‌های پژوهش در مطالعات [[مردم‌شناسی]] است. در اواخر قرن ۱۸ به منظور شناخت شیوه زندگی مردم قاره‌های دیگر به وسیله اروپائیان به کار برده شد و در قرن ۱۹ رونق گرفت. بر مشاهده همراه با مشارکت در زندگی جامعه مورد مطالعه، مصاحبه و توصیف مبتنی است و با روش‌های کمی، پرسشنامه‌ای و مبتنی بر [[آمار]] در سایر [[علوم انسانی]] تفاوت دارد. در [[پژوهش]] مردم نگاری ، زمینه [[پژوهش]] و گروه انسانی باید محدود و کوچک باشد تا تعداد محدودی پژوهشگر از این طریق بتوانند منطقه را مورد مطالعه قرار دهند. از این روست که مطالعه مونوگرافی (تک نگاری) در حوزه مطالعات [[مردم شناسی]] اهمیت بسیار دارد. تحلیل مردم شناسانهٔ جنبه‌های مختلف گروه‌های انسانی مبتنی بر مطالعه مردم نگاری حوزه مورد بررسی است که به ویژگی‌های اقلیمی، اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، خانوادگی، مذهبی، سیاسی، حکومتی، آیین‌ها و مراسم، اعتقادات و باورها، [[هنر]]، ادبیات شفاهی و سایر شئون و جزئیات و جنبه‌های زندگی می‌پردازد.<ref>بسنیه ۴</ref>
 
== تعریف ==
هدف مردم نگاری، تهیهٔ مونوگرافی و گزارش‌های نسبتاً کاملی از همه مسائل مربوط به یک واحد اجتماعی و قابل تفکیک است و نیز سبب می‌شود، [[مردم شناسی]] با روش «مقایسه‌ای» و ترکیب آن‌ها به نتیجه گیری کلی برسد.<ref>فربد ۲</ref>
 
== ارتباط با مردم شناسیمردم‌شناسی ==
[[مردم شناسی]] و مردم نگاری دو رشته فرعی از [[انسان شناسیانسان‌شناسی فرهنگی]] هستند. مردم نگاری صرفاً جنبه توصیفی داشته و فقط اطلاعاتی از [[فرهنگ]]‌ها را بدون هر نوع تفسیری ارائه می‌کند. [[مردم شناسی]] اطلاعات به دست آمده را طبقه بندی می‌کند و از دیدگاه انسان شناسیانسان‌شناسی که مبتنی بر جریان [[تکامل]] انسان و رفتار انسانی است، ارائه می‌دهد و به تحلیل داده‌ها می‌پردازد تا صحت و سقم آن‌ها را که بیانگر روابط و کارکرد عوامل مختلف آن [[فرهنگ]] ویژه‌است، به دست دهد.<ref>ادیبی ۱۴</ref>
 
== تکنیک‌ها و سلسله مراتب ==
 
=== زندگی اقتصادی ===
هر جامعه‌ای در تلاش معاش، از امکانات طبیعی معینی برخوردار است که با مقتضیات اقلیمی و جغرافیایی آن منطقه مناسبت دارد. در مردم نگاری، تقسیم بندی، شناخت، نحوه تولید و توزیع و مصرف و خصوصیات هر یک از این مراحل مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این مطالعات زمینه‌ای برای تکمیل اسناد و مدارک مردم شناسیمردم‌شناسی اقتصاد فراهم می‌نماید.
 
 
=== سازمان‌های اجتماعی ===
هر [[جامعه]] یا گروه اجتماعی دارای قواعد و مقرراتی است که ضامن ادامه حیات آن جامعه یا گروه‌است. مطالعه این مجموعه، که شامل روابط خویشاوندی، مقررات قضایی، نحوه اداره جامعه و نظایر آنهاست و بالطبع با سایر [[نهادهای اجتماعی]] در ارتباط است، از موضوعات مردم نگاری به شمار می‌آید و بر اساس تقسیم بندی‌های علمی مکاتب کشورهای انگلوساکسون «انسان شناسیانسان‌شناسی اجتماعی» را تشکیل می‌دهد.
 
=== اعتقادات و هنر و ادبیات ===
 
== روش تحقیق ==
آنچه را که تحت عنوان روش تحقیق مردم نگاری بیان می‌کنیم اشاره‌ای کلی به خطوط اصلی تحقیق است، زیرا روش تحقیق [[مردم شناسی]] مستلزم مطالعه نظرات و تحقیقات و تجربیات گوناگون مردم نگاران و شناخت مکاتب مختلف است و تنظیم یک فرمول یا دستورالعمل به عنوان روشی که به اصطلاح مختصر و مفید باشد، نمی‌تواند در تحقیقات مردم شناسیمردم‌شناسی سرمشق کار قرار بگیرد. بنابراین به برخی از مفاهیم و نظرات مردم نگاران در مورد روش تحقیق اشاره می‌نماییم:
 
=== قلمرو جغرافیایی ===
۲۵٬۵۹۴

ویرایش