تفاوت میان نسخه‌های «رکن‌الدوله دیلمی»

بدون خلاصه ویرایش
{{در دست ویرایش ۲|ماه=سپتامبر|روز=۱۷|سال=۲۰۱۰|چند = 2}}{{Nobots}}
 
حسن پسر بویه ملقب به '''رکن الدوله''' یکی از امرای اولیه [[آل بویه]] در [[ایران]] و [[عراق]] بود. او در رکاب برادر مهترش [[عمادالدوله علی|علی عمادالدوله]] و برادر کهترش [[معزالدوله|احمد معزالدوله]] سلطنت [[آل بویه]] را بنیان گذاشت.
== دوران عضد الدوله ==
 
با وفات امیرالامرا عمادالدوله (که فرزند پسری نداشت) در سال ۳۳۸ه ق / ۹۴۹م بنا به وصیت خود او فناخسرو [[عضدالدوله]] در بیشترفرزند این دورانرکن‌الدوله که بیش ازتنها ۲۵سیزده سال بهداشت طولدر انجامیدشیراز (به جزتخت چندنشست. سالهر پایانی)چند وظیفهکه کشورداریدر واین کشورگشاییزمان عملاً بررکن دوشالدوله رکن‌الدولهرسماْ بودعنوان وامیرالامرای عضدالدولهآل دربویه آرامشرا بابه ثباتمیراث فارسبرد پرورش میافتو تا بهپایان پادشاهیعمر بزرگاین تبدیللقب گرددرا کهبرای می بایست بعدها نقش مهمی در تاریخ ایرانخود بازیحفظ کندنمود. در حالیاین کهدوران امرایاگر بزرگچه اولینکشمکشی [[آلمدام بویه]]،با [[عمادالدولهسامانیان علی]] و [[رکن‌الدوله حسن]] خزانه اندکی از دانشدر داشتندشرق و شایددرگیریهای حتیگهگاه با خواندنحمدانیان ودر نوشتنغرب نیزقدرت آشناآل نبودهبویه اند،را عضدالدولهبه کاتبیچالش زبرمیکشید، دست بودرکن‌الدوله و شعرعضد گفتنالدوله میدانست.موفق یکیشدند ازثباتی استاداننسبی عضدالدوله،را وزیردر اومرکز ایران رکن‌الدوله)بر [[ابوالفضل ابن العمید]]قرار بودکنند.
 
رکن‌الدوله در سال ۳۶۶ ه ق / ۹۷۶ م درگذشت.
 
آب رکن آباد شیراز که به کرات در اشعار فارسی یاد شده است از یادگارهای رکن‌الدوله است.
 
{{شاهان بوییان}}
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
۸۶

ویرایش