میناموتو نو یوری‌میتسو: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
یکی از چهار ملازم یوری میتسو، همان کینتارو یا پسر زرین بود که قدرتی فوق طبیعی داشت.114 پس از اینکه امپراتور، کینتارو را شناخت و از نیروی بدنی او آگاهی یافت، کینتارو را به دربار فراخواندند و بدین ترتیب او در کیوتو در شمار ملازمان یوری میستو [یوری میتسو؟] که یکی از قهرمانان و رهبران اولیهٔ میناموتو بود، درآمد. 150
 
نمونه ای از کارهای شجاعانه او که در نقاشی های مختلف، از جمله نقاشی های باصمه ئی کونی یوشی، که در موزه ویکتوریا آلبرت نگهداری می شوند، تجلی یافته، یورش عنکبوت زمینی به رایکو (شهور به یوری میتسو) می باشد که در آن هر چهار قهرمان یاور رایکو نیز، نمایش داده شده اند، که هریک از آنها، در آغاز بی خبر از ماجرای یورش به کاری مشغولند. 153
 
 
== منابع ==