تفاوت میان نسخه‌های «رمز قالبی»

بدون خلاصه ویرایش
رمز قالبی تابعی است، که n بيت متن اصلی را تحت کنترل کليد K ، به n بيت متن رمزشده تبديل می‎کند و نيز n بيت متـن رمزشده را تحت کنترل کليـد K ، به n بيت متـن اصلی تبديل می‎کند . قالب‎های ورودیمتن اصلی و خروجی الگوریتم رمزمتن بلوکیرمزشده تعداد بيت یکسانی دارند. اندازه قالب را با n يا b نمایش می‎دهند، که همان تعداد بيت‎های آن قالب است.
 
تابع رمزنگاری برای قالب‎های n بيتی متن رمزشده ، و قالب‎های n بيتی متن اصلی همراه با کليد ثابت،ثابت(k)، يک تابع يک به يک و پوشا است. یعنی اگر تابع [[رمزگذاری]](E) را تحت کنترل کليد (k) به يک قالب از متن اصلی(M) اعمال کنيم، يک قالب از متن رمزشده(c) بدست می‎آيد. حال اگر تابع رمزگشایی(D) را تحت کنترل همان کليد(k) به اين قالب متن رمز شده(c) اعمال کنيم، متن اصلی(M) دوباره بازيابی می‎شود:
 
E(D(M)) = M.
۶۳

ویرایش