باز کردن منو اصلی

تغییرات

:# [[سوء تغذیه]]
 
== علت تهوع در هنگام استفاده از پروتزبرسازی کامل دندان ==
 
علل تهوع همراه با دنچر جدید عبارت‌اند از: