صورت سود و زیان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
حالا با توجه به مطالب ارائه شده در بالا و با توجه به مفروضات درسهای قبلی صورت حساب سو و زیان برای موسسه خدماتی محمد و حسن یه شكل زیر تهیه میشود :
 
موسسه خدماتی محمد و حسن
صورت حساب سود و زیان
برای دوره مالی منتهی به 31/2/84
۱۸

ویرایش