تفاوت میان نسخه‌های «کانون زمین‌لرزه»

بدون خلاصه ویرایش
{{در دست ویرایش ۲|ماه=نوامبر|روز=۹|سال=۲۰۱۰|چند = 2}}{{Nobots}}
{{Wiktionary}}
[[Image:240px-Epicenter&Hypocenter.png|240px|thumb|کانون ژرفی در جایگاه رخ‌داد [[زمین‌لرزه]] و زیر [[مرکز سطحی زمین‌لرزه]] در رویهٔ زمین، قرار گرفته است.]]
'''کانون ژرفی''' یا '''کانون زمین‌لرزه''' (به انگلیسی ''hypocenter'' یا ''seismic focus'') نقطه ایستنقطه‌ایست که در آن انرژی کرنشی ذخیره شدهانباشته‌شده در سنگ اول بارنخستین‌بار آزاد میشود، نشانگرشده نقطهایکهو [[گسل]] آغاز به گسیختگی میکندمی‌کند. این واقعهرویداد در [[ژرفای زمین‌لرزه|ژرفای]] زیر [[مرکز سطحی زمین‌لرزه]] رخ میدهدمی‌دهد.
 
ژرفای زمین‌لرزه را میتوانمی‌توان بواسطهبا اندازهگیریهایکمک مربوط بهسنجش‌های پدیدهٔ [[امواج لرزهایلرزه‌ای]] محاسبهاندازه‌گیری‌ کردنمود. همچون تمامی پدیدههایپدیده‌های وابسته به [[موج|امواج]] در [[فیزیک]]، در این محاسبات نیز عدمدارای قطعیت خطا وجود داردخطایی‌است که با افزایشبالارفتن [[طول موج]] بیشترافزایش میشود،می‌یابد، لذا تعیین ژرفای زمین‌لرزه منبعخاستگاه این امواج با طولموجطول‌موج بلند (فرکانس پایینکم) بسابسی دشوار است. زمین‌لرزههایزمین‌لرزه‌های خیلی شدید بخش بزرگی از انژیرهاسازی رهاکردهسانانرژی‌شان را بصورتبا انتشار [[امواج لرزهایلرزه‌ای]] با ظولطول موجهایموج‌های خیلی بالا منتشرمحقق میکنند ومی‌کنند. بنابراین زلزله قویترقوی‌تر با آزادسازی انرژی از تودهٔ سنگی بزرگتریبزرگ‌تری سروکار دارد.
 
==جستارهای وابسته==