تفاوت میان نسخه‌های «رهنمودهای نرم‌افزار آزاد دبیان»