تفاوت میان نسخه‌های «ماهی‌شناسی کاربردی»

بدون خلاصه ویرایش
[[ماهی شناسی کاربردی]] دانش نوینی در گستره‌ی علوم محسوب می‌گردد که علاوه بر پرداختن به چگونگی زیست ماهی، با [[علوم کاربردی]] و اجرایی نیز در ارتباط می‌باشد[۱][2]. [[آب]] به عنوان [[محیط زیست]] [[ماهیان]] و آبزیان[3]، تمامی نیازهای حیاتی آن‌ها را برطرف می‌نماید. دو پارامتر مهم درجة حرات و [[شوری]] [[آب]]، از جمله دلایل اصلی پراکنش و مهاجرت آبزیان محسوب می‌گردند[2][4].
{{بهبود منبع}}
 
[[ماهی شناسی کاربردی]] دانش نوینی در گستره‌ی علوم محسوب می‌گردد که علاوه بر پرداختن به چگونگی زیست ماهی، با [[علوم کاربردی]] و اجرایی نیز در ارتباط می‌باشد[۱][2]. [[آب]] به عنوان [[محیط زیست]] [[ماهیان]] و آبزیان[3]، تمامی نیازهای حیاتی آن‌ها را برطرف می‌نماید. دو پارامتر مهم درجة حرات و [[شوری]] [[آب]]، از جمله دلایل اصلی پراکنش و مهاجرت آبزیان محسوب می‌گردند[2][4].انجام مطالعات دقیق علمی، نیازمند روش‌های کارآمد و فنون تخصصی در زمینة [[ماهی‌شناسی]] می‌باشد[2]، تا بعنوان منابعی کاربردی و مطمئن، به عنوان دستورالعمل کار در پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های [[ماهی‌شناسی]] و علوم وابسته به آن، مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل علمی با عنوان [[ماهی شناسی کاربردی]] نیازهای تکنیکی مربوطه را تا حدودی برطرف می‌نماید[2]؛ به طوری‌که محققان رشته‌های [[شیلات]] و [[بیولوژی]] [[دریا]]، و همچنین سایر علوم وابسته، به آسانی بتوانند تحقیقات و پروژه‌های تخصصی خود را در زمینه‌های [[ماهی‌شناسی]] و بررسی‌های بیولوژیک، با استفاده از روشهای [[ماهی‌شناسی کاربردی]] به انجام رسانند.
در واقع دانش [[ماهی‌شناسی کاربردی]] به عنوان راهنما و دستورالعملی در زمینة [[شناسایی]] و بررسی [[ماهی]]‌ها می‌پردازد؛ به طوری‌که، در این دانش به [[بیولوژی]] [[ماهیان]]، به ویژه ماهیان [[آب شیرین]] و [[شور]] پرداخته، به شناخت ابزار، تجهیزات، وسایل و مواد لازم برای [[صید]] و نیز با دقت بیشتر، به آماده سازی و چگونگی انتقال نمونه‌ی [[ماهیان]] جهت مطالعات علمی [[ماهی شناسی]] می‌پردازد. همچنین در زمینه‌ی تشخیص و شناسایی نمونه‌های [[ماهی]]، با بررسی پارامترهای بیولوژیک [[ماهی]]، همانند فاکتورهای قابل اندازه‌گیری و قابل شمارش، چگونگی تعیین سن و [[زیست‌سنجی]] [[ماهیان]] مورد نظر قرار می‌گیرد[5][6][7]. از طرفی این علم به بررسی‌های مرتبط با [[بیولوژی]] [[تولید مثل]] و رسیدگی [[جنسی]] [[ماهی]] [5][12] پرداخته و به طور نسبتا جامع، به تقسیم بندی [[گونه]]‌های مختلف [[ماهیان]] از نظر [[رژیم غذایی]]، شناسایی و ارزیابی روش‌های مختلف [[تغذیه]] و نیز بررسی عادات غذایی [[ماهیان]] می‌پردازد[۱][2][4].
 
در واقع دانش [[ماهی‌شناسی کاربردی]] به عنوان راهنما و دستورالعملی در زمینة [[شناسایی]] و بررسی [[ماهی]]‌ها می‌پردازد؛ به طوری‌که، در این دانش به [[بیولوژی]] [[ماهیان]]، به ویژه ماهیان [[آب شیرین]] و [[شور]] پرداخته، به شناخت ابزار، تجهیزات، وسایل و مواد لازم برای [[صید]] و نیز با دقت بیشتر، به آماده سازی و چگونگی انتقال نمونه‌ی [[ماهیان]] جهت مطالعات علمی [[ماهی شناسی]] می‌پردازد.
 
در واقع دانش [[ماهی‌شناسی کاربردی]] به عنوان راهنما و دستورالعملی در زمینة [[شناسایی]] و بررسی [[ماهی]]‌ها می‌پردازد؛ به طوری‌که، در این دانش به [[بیولوژی]] [[ماهیان]]، به ویژه ماهیان [[آب شیرین]] و [[شور]] پرداخته، به شناخت ابزار، تجهیزات، وسایل و مواد لازم برای [[صید]] و نیز با دقت بیشتر، به آماده سازی و چگونگی انتقال نمونه‌ی [[ماهیان]] جهت مطالعات علمی [[ماهی شناسی]] می‌پردازد. همچنین در زمینه‌ی تشخیص و شناسایی نمونه‌های [[ماهی]]، با بررسی پارامترهای بیولوژیک [[ماهی]]، همانند فاکتورهای قابل اندازه‌گیری و قابل شمارش، چگونگی تعیین سن و [[زیست‌سنجی]] [[ماهیان]] مورد نظر قرار می‌گیرد[5][6][7]. از طرفی این علم به بررسی‌های مرتبط با [[بیولوژی]] [[تولید مثل]] و رسیدگی [[جنسی]] [[ماهی]] [5][12] پرداخته و به طور نسبتا جامع، به تقسیم بندی [[گونه]]‌های مختلف [[ماهیان]] از نظر [[رژیم غذایی]]، شناسایی و ارزیابی روش‌های مختلف [[تغذیه]] و نیز بررسی عادات غذایی [[ماهیان]] می‌پردازد[۱][2][4].
 
[[ماهی‌شناسی کاربردی]] از دیگر سو به اختصاصات خانواده‌ها و جنس‌های [[ماهیان]] [[آب‌های داخلی]]، [[آب شیرین]] و دریایی [13][14] و چگونگی نگارش و تفسیر کلید شناسایی [[ماهیان]] را مورد بررسی قرار می‌دهد[۱][2][8]؛ و درنهایت، با دید بررسی [[ماهیان]] مختلف و با توجه به اهمیت [[ماهیان]] حوزه‌های اکولوژیک در گستره جهانی، گروه‌های [[ماهیان]] را، به سه دستة [[ماهیان]] [[اقتصادی]] درجة اول، [[ماهیان]] [[اقتصادی]] درجة دوم و [[ماهیان]] [[غیراقتصادی]] تقسیم می‌نماید[۱][2]، و آنها را به طور کامل مورد بررسی‌های [[سیستماتیک]]، ویژگی‌های بیولوژیک و [[پراکنش جغرافیایی]] قرار می‌دهد[2][4][8][9][10][۱1][15].
 
در ایران نیز [[ماهی شناسی]] سابقه‌ای نزدیک به یکصد سال دارد و از بانیان علوم [[ماهی شناسی]] و [[شیلاتی]] کشور می‌توان به شادروان مهندس [[احمد بریمانی]]، شادروان [[دکتر اسماعیل رستمی]] و شادروان [[مهندس فرهاد فریدپاک]] به همراه شادروان دکتر [[امین کیوان]]، استادان بنیانگذار و پیشکسوت [[علوم]] [[شیلات]] [[ایران]]، نام برد که در گسترة [[علوم]] و [[فنون]] [[شیلاتی]]، تألیفات با ارزشی در نیم قرن اخیر، در داخل و خارج از [[ایران]]، از خود برجای گذاشته‌اند.
از جمله پژوهشگران و محققان معاصر بررسی و مطالعه [[ماهیان]] می‌توان دکتر [[محمدرضا احمدی]]، مهندس [[ابوالقاسم شریعتی]]، مهندس سعادتی، دکتر غلامحسین وثوقی، دکتر [[حسین عمادی]]، دکتر [[مسعود هدایتی فرد]]، دکتر [[برایان کد]][http://www.briancoad.com/main.asp] و دکتر اصغر عبدلی را نام برد که در راستای علم [[ماهی‌شناسی]]، آثار قابل توجهی منتشر نموده‌اند.
۸۱

ویرایش