تفاوت میان نسخه‌های «ماهی‌شناسی کاربردی»

جز
بدون منبع
جز (بدون منبع)
{{بهبود منبع}}
[[ماهی شناسی کاربردی]] دانش نوینی در گستره‌ی علوم محسوب می‌گردد که علاوه بر پرداختن به چگونگی زیست ماهی، با [[علوم کاربردی]] و اجرایی نیز در ارتباط می‌باشد[۱][2]. [[آب]] به عنوان [[محیط زیست]] [[ماهیان]] و آبزیان[3]، تمامی نیازهای حیاتی آن‌ها را برطرف می‌نماید. دو پارامتر مهم درجة حرات و [[شوری]] [[آب]]، از جمله دلایل اصلی پراکنش و مهاجرت [[آبزیان]] محسوب می‌گردند[2][4].
 
[[ماهی شناسی کاربردی]] دانش نوینی در گستره‌یگسترهٔ علوم محسوب می‌گردد که علاوه بر پرداختن به چگونگی زیست ماهی، با [[علوم کاربردی]] و اجرایی نیز در ارتباط می‌باشد[۱][2۲]. [[آب]] به عنوان [[محیط زیست]] [[ماهیان]] و آبزیان[3۳]، تمامی نیازهای حیاتی آن‌ها را برطرف می‌نماید. دو پارامتر مهم درجة حرات و [[شوری]] [[آب]]، از جمله دلایل اصلی پراکنش و مهاجرت [[آبزیان]] محسوب می‌گردند[2۲][4۴].
انجام مطالعات دقیق علمی، نیازمند روش‌های کارآمد و فنون تخصصی در زمینة [[ماهی‌شناسی]] می‌باشد[2]، تا بعنوان منابعی کاربردی و مطمئن، به عنوان دستورالعمل کار در پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های [[ماهی‌شناسی]] و علوم وابسته به آن، مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل علمی با عنوان [[ماهی شناسی کاربردی]] نیازهای تکنیکی مربوطه را تا حدودی برطرف می‌نماید[2]؛ به طوری‌که محققان رشته‌های [[شیلات]] و [[بیولوژی]] [[دریا]]، و همچنین سایر علوم وابسته، به آسانی بتوانند تحقیقات و پروژه‌های تخصصی خود را در زمینه‌های [[ماهی‌شناسی]] و بررسی‌های بیولوژیک، با استفاده از روشهای [[ماهی‌شناسی کاربردی]] به انجام رسانند.
 
انجام مطالعات دقیق علمی، نیازمند روش‌های کارآمد و فنون تخصصی در زمینة [[ماهی‌شناسی]] می‌باشد[2۲]، تا بعنوان منابعی کاربردی و مطمئن، به عنوان دستورالعمل کار در پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های [[ماهی‌شناسی]] و علوم وابسته به آن، مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل علمی با عنوان [[ماهی شناسی کاربردی]] نیازهای تکنیکی مربوطه را تا حدودی برطرف می‌نماید[2۲]؛ به طوری‌که محققان رشته‌های [[شیلات]] و [[بیولوژی]] [[دریا]]، و همچنین سایر علوم وابسته، به آسانی بتوانند تحقیقات و پروژه‌های تخصصی خود را در زمینه‌های [[ماهی‌شناسی]] و بررسی‌های بیولوژیک، با استفاده از روشهای [[ماهی‌شناسی کاربردی]] به انجام رسانند.
در واقع دانش [[ماهی‌شناسی کاربردی]] به عنوان راهنما و دستورالعملی در زمینة شناسایی و بررسی [[ماهی]]‌ها می‌پردازد؛ به طوری‌که، در این دانش به [[بیولوژی]] [[ماهیان]]، به ویژه ماهیان [[آب شیرین]] و [[شور]] پرداخته، به شناخت ابزار، تجهیزات، وسایل و مواد لازم برای [[صید]] و نیز با دقت بیشتر، به آماده سازی و چگونگی انتقال نمونه‌ی [[ماهیان]] به آزمایشگاه جهت مطالعات علمی [[ماهی شناسی]] می‌پردازد[2].
 
در واقع دانش [[ماهی‌شناسی کاربردی]] به عنوان راهنما و دستورالعملی در زمینة شناسایی و بررسی [[ماهی]]‌ها می‌پردازد؛ به طوری‌که، در این دانش به [[بیولوژی]] [[ماهیان]]، به ویژه ماهیان [[آب شیرین]] و [[شور]] پرداخته، به شناخت ابزار، تجهیزات، وسایل و مواد لازم برای [[صید]] و نیز با دقت بیشتر، به آماده سازی و چگونگی انتقال نمونه‌ینمونهٔ [[ماهیان]] به آزمایشگاه جهت مطالعات علمی [[ماهی شناسی]] می‌پردازد[2۲].
همچنین در زمینه‌ی تشخیص و شناسایی نمونه‌های [[ماهی]]، با بررسی پارامترهای بیولوژیک [[ماهی]]، همانند فاکتورهای قابل اندازه‌گیری و قابل شمارش، چگونگی تعیین سن و [[زیست‌سنجی]] [[ماهیان]] مورد نظر قرار می‌گیرد[5][6][7]. از طرفی این علم به بررسی‌های مرتبط با [[بیولوژی]] [[تولید مثل]] و رسیدگی [[جنسی]] [[ماهی]] [5][12] پرداخته و به طور نسبتا جامع، به تقسیم بندی [[گونه]]‌های مختلف [[ماهیان]] از نظر [[رژیم غذایی]]، شناسایی و ارزیابی روش‌های مختلف [[تغذیه]] و نیز بررسی عادات غذایی [[ماهیان]] می‌پردازد[۱][2][4].
 
همچنین در زمینه‌یزمینهٔ تشخیص و شناسایی نمونه‌های [[ماهی]]، با بررسی پارامترهای بیولوژیک [[ماهی]]، همانند فاکتورهای قابل اندازه‌گیری و قابل شمارش، چگونگی تعیین سن و [[زیست‌سنجی]] [[ماهیان]] مورد نظر قرار می‌گیرد[5۵][6۶][7۷]. از طرفی این علم به بررسی‌های مرتبط با [[بیولوژی]] [[تولید مثل]] و رسیدگی [[جنسی]] [[ماهی]] [5۵][12۱۲] پرداخته و به طور نسبتا جامع، به تقسیم بندی [[گونه]]‌های مختلف [[ماهیان]] از نظر [[رژیم غذایی]]، شناسایی و ارزیابی روش‌های مختلف [[تغذیه]] و نیز بررسی عادات غذایی [[ماهیان]] می‌پردازد[۱][2۲][4۴].
[[ماهی‌شناسی کاربردی]] از دیگر سو به اختصاصات خانواده‌ها و جنس‌های [[ماهیان]] [[آب‌های داخلی]]، [[آب شیرین]] و دریایی [13][14] و چگونگی نگارش و تفسیر کلید شناسایی [[ماهیان]] را مورد بررسی قرار می‌دهد[۱][2][8]؛ و درنهایت، با دید بررسی [[ماهیان]] مختلف و با توجه به اهمیت [[ماهیان]] حوزه‌های اکولوژیک در گستره جهانی، گروه‌های [[ماهیان]] را، به سه دستة [[ماهیان]] [[اقتصادی]] درجة اول، [[ماهیان]] [[اقتصادی]] درجة دوم و [[ماهیان]] [[غیراقتصادی]] تقسیم می‌نماید[۱][2]، و آنها را به طور کامل مورد بررسی‌های [[سیستماتیک]]، ویژگی‌های بیولوژیک و [[پراکنش جغرافیایی]] قرار می‌دهد[2][4][8][9][10][۱1][15].
 
[[ماهی‌شناسی کاربردی]] از دیگر سو به اختصاصات خانواده‌ها و جنس‌های [[ماهیان]] [[آب‌های داخلی]]، [[آب شیرین]] و دریایی [13۱۳][14۱۴] و چگونگی نگارش و تفسیر کلید شناسایی [[ماهیان]] را مورد بررسی قرار می‌دهد[۱][2۲][8۸]؛ و درنهایت، با دید بررسی [[ماهیان]] مختلف و با توجه به اهمیت [[ماهیان]] حوزه‌های اکولوژیک در گستره جهانی، گروه‌های [[ماهیان]] را، به سه دستة [[ماهیان]] [[اقتصادی]] درجة اول، [[ماهیان]] [[اقتصادی]] درجة دوم و [[ماهیان]] [[غیراقتصادی]] تقسیم می‌نماید[۱][2۲]، و آنها را به طور کامل مورد بررسی‌های [[سیستماتیک]]، ویژگی‌های بیولوژیک و [[پراکنش جغرافیایی]] قرار می‌دهد[2۲][4۴][8۸][9۹][10۱۰][۱1۱۱][15۱۵].
 
در ایران نیز [[ماهی شناسی]] سابقه‌ای نزدیک به یکصد سال دارد و از بانیان علوم [[ماهی شناسی]] و [[شیلاتی]] کشور می‌توان به شادروان مهندس [[احمد بریمانی]]، شادروان دکتر [[اسماعیل رستمی]] و شادروان مهندس [[فرهاد فریدپاک]] به همراه شادروان دکتر [[امین کیوان]]، استادان بنیانگذار و پیشکسوت [[علوم]] [[شیلات]] [[ایران]]، نام برد که در گسترة [[علوم]] و فنون [[شیلاتی]]، تألیفات با ارزشی در نیم قرن اخیر، در داخل و خارج از [[ایران]]، از خود برجای گذاشته‌اند.
 
== منابع ==
[۱] وثوقی، غ. ح. و ب. ، مستجیر، ۱۳۷۱. [[ماهیان]] [[آب شیرین]]، چاپ اول، انتشارات [[دانشگاه تهران]]، ۳۱۷ص.
 
[2۲] [[هدایتی فرد]]، مسعود، رمضانی، حمید، ۱۳۸۶، [[[ماهی شناسی کاربردی،]]] http://aminkeyvan.blogfa.com/post-9.aspx انتشارات علمی [[دانشگاه آزاد اسلامی]]، ۲۲۶ صفحه . ISBN: ۹۶۴-۴۵۰-۴۰۴-۶ ،۶،
 
[3۳] بریمانی، ا. ، ۱۳۵۲. [[ماهی‌شناسی]] و [[شیلات]]، انتشارات [[دانشگاه تهران]] و [[دانشگاه اورمیه]](۱۳۵۶).
[4۴] رستمی، ا. ، ۱۳۲۴. [[ماهیان]] [[آب شیرین]] حوزة دریای خزر و حفاظت از [[ذخایر]] آنها، نشریه [[دانشکده‌یدانشکدهٔ دامپزشکی دانشگاه تهران]]، مرداد _ آبان [[۱۳۲۴]]، ص: ۱۱۱ الی ۱۷۵، تهران.
 
[5۵] احمدی، م. ر. ، ۱۳۶۹. تکنیک ایزوالکتروفوکوسینگ Isoelectrofocousing و کاربرد آن در تشخیص‌های گونه‌ای، کنفرانس ملی بهره برداری مناسب از ذخایر آبزیان [[دریای مازندران]]، (۱۷ تا ۱۹ مهر)، بابلسر.
 
[6۶] ریدل، د. ، ۱۹۷۴. [[ماهی]] و [[ماهیگیری]]، ترجمة: غ. ح. وثوقی، م. ر. احمدی، ۱۳۶۵، [[انتشارات مرکز نشر دانشگاهی]]، تهران، ۲۹۱ص.
 
[7۷] [[فریدپاک]]، ف. ، ۱۳۴۵. جدول تشخیص خانوادة [[ماهیان]] حوزة دریای خزر، انیستیتو [[ماهی‌شناسی]] صنعتی، شرکت سهامی [[شیلات]] [[ایران]]، نشریة شمارة ۷، [[بندرانزلی]].
 
[8۸] کازانچیف، ا. ن. ، ۱۹۸۱. [[ماهیان]] دریای خزر و حوزة آبریز آن، مترجم: ا. شریعتی، ۱۳۸۳، چاپ دوم، انتشارات نقش مهر، تهران. ۲۱۴ص.
 
[9۹] [[کیوان]]، ا؛ ۱۳۸۲. [[ماهیان خاویاری]] [[ایران]]، شرکت سهامی [[شیلات]] [[ایران]]، [[تهران]]،۴۰۰ص.
 
[10۱۰] عبدلی، ا. ، ۱۳۷۸. ماهیان آب‌های داخلی ایران، انتشارات [[موزة طبیعت و حیات وحش ایران]]، [[تهران]]، ۳۷۸ ص.
 
[۱۱] نادری جلودار، م. ، عبدلی، ا. ، ۱۳۸۳. اطلس [[ماهیان]] حوزه‌یحوزهٔ جنوبی دریای خزر، مؤسسة تحقیقات [[شیلات]] ایران، تهران، ۹۶ص.
 
[۱2۱۲] [[هدایتی‌فرد]]، م؛ یوسفیان، م. ، م. ر. ، احمدی، [[۱۳۷۶]]. ارایه الگویی جهت تشخیص رسیدگی جنسی [[تاسماهیان]] (Acipenseridae). اولین کنگرة [[جانورشناسی]] [[ایران]]، دانشکدة علوم [[دانشگاه تربیت معلم]]، ۲۶ و ۲۷ شهریور [[۱۳۷۶]]، [[تهران]].
 
[۱3۱۳] بلگواد، ه، لوپنتین، [[۱۹۴۲]]، [[ماهیان]][[ خلیج فارس]]، مترجم: اعتماد، ا، مخیر، ب. ، ۱۳۶۹، چاپ دوم، ، انتشارات [[دانشگاه تهران]]، ۴۲۲ص.
 
[۱4۱۴] [[هدایتی‌فرد]]، م. ، ۱۳۷۴. بررسی بیولوژیک [[ماهی تون]] هوور(Thunnus tonggol) در سواحل جنوبی [[ایران]]، پایان‌نامه‌یپایان‌نامهٔ [[کارشناسی]] [[مهندسی]] [[منابع طبیعی]] _ [[شیلات]]، (به راهنمایی: دکتر [[امین کیوان]])، ۱۰۷ ص.
 
[15۱۵] [[کیوان]]، ا. ، ۱۳۳۳. [[خاویار]] ([[ماهیان خاویاری]]، طرز تهیه انواع [[خاویار]]، بازرسی بهداشتی کالاهای [[گوشتی]] و [[خاویار]] [[تاسماهیان]])، شرکت سهامی طبع کتاب و [[ستاد ارتش]]، [[تهران]]، ۱۷۰ ص.
 
 
۳۰٬۹۳۳

ویرایش