تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه حرکتی»

پیوند ویکی
(پیوند ویکی)
'''دستگاه حرکتی''' {{انگلیسی | Motor system}} همانند [[دستگاه حسی،حسی]]، شامل یک شبکه پیچیده ایپیچیده‌ای از ساختارها(Structures) و راهها(Pathways)در تمام سطوح [[سیستم عصبی]](Nervous system)است<ref>Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience;Page 167.</ref>.عمل حرکتی ناشی از ارتباط پویا و پیچیده میان عضلات و بخش‌های عصبی است. قسمت‌های مختلفی از [[مغز]] ،راههای حرکتی فوق نخاعی و نورون‌های حرکتی نخاعی جزو دستگاه حرکتی محسوب می شوندمی‌شوند.ه رگونه ضایعه در هر کدام از این بخش‌ها باعث اختلال حرکتی می گردد،می‌گردد، که شدت آن به ناحیه آسیب و میزان آن بستگی دارد. البته بخش‌های حسی دستگاه عصبی نیز در عمل حرکتی مشارکت می کنند،اگرچهمی‌کنند،اگرچه جزو سیستم حرکتی محسوب نمی شوندنمی‌شوند.[[کنترل حرکتی]] نتیجه عمل هماهنگ و دوطرفه بخش‌های حسی و حرکتی دستگاه عصبی است.
== اجزای سیستم حرکتی ==
مهمترین قسمت‌های عصبی دستگاه حرکتی عبارتنداز:
 
اجزای راه مشترک نهایی عبارتنداز:
* نورون حرکتی تحتانی آلفا که "آلفا موتور نورون" خوانده می شودمی‌شود. این نورون در ناحیه ایناحیه‌ای به نام [[تماس عصبی عضلانی]](Neuromuscular junction)فیبرهای عضلانی را عصب دهی می کندمی‌کند. هر آلفا موتور نورون به تعدادی مشخص از فیبرهای عضلانی عصب رسانی می‌کند که این مجموعه،[[واحد حرکتی]](Motor unit)نامیده می شودمی‌شود.
* واحد عضلانی.به مجموعه فیبرهای عضلانی که توسط نورون حرکتی آلفا،عصب دهی می شوند،می‌شوند، یک واحد عضلانی گویند.
* نورون‌های واسطه ایواسطه‌ای در شاخ پیشین(Anterior horn)نخاع.
 
در عضلات بزرگ(نظیر تیبیالیس قدامی)،یک واحد حرکتی شامل 1000 فیبر عضلانی یا بیشتر است و در عضلات کوچکتر(همانند لومبریکالها)،واحد حرکتی دارای 10 فیبر عضلانی است<ref>میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی.ص51</ref>.
 
وقتی جریان عصبی به [[نورون حرکتی آلفا]](Alpha motor neuron) می رسد،می‌رسد، این پیام در ناحیه تماس عصبی-عضلانی(Neuromuscular junction) به واحد عضلانی منتقل می‌شود و بدین ترتیب درصورت تحریک واحدهای حرکتی موثر،انقباض عضلات اسکلتی و درنتیجه حرکت ایجاد می شودمی‌شود.
 
== پانویس ==