باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[نمودار گمراه‌کننده]]: استفاده از نمودارهای مغرضانه برای بیان اطلاعات آماری
* [[تصویر گمراه‌کننده]]: استفاده نادرست از اندازه تصویری که نشانه داده‌های آماری به کار می‌رود.
مغلطه اشتون: طرف مقابل براي مذاكره نمي آيد وقتي آمد مذاكرات پشت در هاي بسته انجام مي شود بعد در مصاحبه با خبرنگاران آنچه مي خواهي مي گوي مي روي حال در مذاكره چه بوده هر چه كه مي خواهد باشد
مغلطه اشتون: طرف مقابل براي مذاكره نمي آيد وقتي آمد مذاكرات پشت در هاي بسته انجام مي شود بعد در مصاحبه با خبرنگاران آنچه مي خواهي مي گوي مي روي حال در مذاكره چه بوده هر چه كه مي خواهد باشد
 
کاربر گمنام