تفاوت میان نسخه‌های «قوانین مدنی»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید با 'قوانین مدنی بیشتر ریشه در قوانین شرعی و عرفی دراد؛ بنابراین ، در هر جامعه ای با تو...' ایجاد کرد)
 
قوانین مدنی بیشتر ریشه در [[قوانین شرعی]] و [[قوانین عرفی|عرفی]] دراد؛دارد؛ بنابراین ، در هر [[جامعه]] ای با توجه به برخی [[ویژگی]] های فرهنگی و قوانین عرفی و شرعی، قوانین مدنی وضع می شود. روشن است، که همراه با قوانین مدنی [[مجازات]] هایی نیز برای وادار کردن افراد به رعایت آنها طراحی می شود. قوانین مدنی [[انعطاف پذیر]] و قابل تغییر و تحول و دگرگونی ست. مطالعه ی [[تاریخ]] جوامع نشانگر این تغییرات ساتاست. در جوامع جدید، با تحول و گسترش نهادهای[[نهاد]]های مختلف، تخصصی شدن کارها و به وجود آمدن شرایط جدید برای افراد و به ویژه رشد فردیت،[[فردیت]]، فوانینی برای حفظ [[حقوق فردی]] به وجود آمده است. این قوانین به نوبه ی خود، به طور مداوم با هر یک از تحولات جدید تغییر می کنند؛ و این روند هماهنگ سازی همواره ادامه می یابد. به عنوان مثال، قوانین مدنی ازدواجمربوط نیز،به [[ازدواج]]، حاصل ویژگی های هر جامعه و پیرو الگوهای تغییر و تحولات آن است، از این رو می بینیم که برای نمونه: در [[کالیفرنیا]] دو همجنس می توانند بنابر قانون با هم ازدواج کنند؛ حال آنکه در ایالت [[ویرجینیا]] چنین قوانینی وجود ندارد.<ref name="e">اقتباس از « انسان شناسی خانواده و خویشاوندی» - تالیف منیژه مقصودی - نشر شیرازه - چاپ اول 1386 – ص 137</ref>