تفاوت میان نسخه‌های «عاص بن وائل»

صفحه‌ای جدید با 'عاص بن وائل کیست؟ عاص بن وائل بن هاشم سهمی قرشی، از فرمانروایان جاهلیّت بود. او اس...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید با 'عاص بن وائل کیست؟ عاص بن وائل بن هاشم سهمی قرشی، از فرمانروایان جاهلیّت بود. او اس...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۲۲

ویرایش