تفاوت میان نسخه‌های «پروژه ژنوم انسان»

بدون خلاصه ویرایش
 
* تعیین نقشه دقیق ژنتیکی کروموزومها
* تهیه نقشه فیزیکی کروموزومهای اورگانیسم‌هایی که به‌عنوان مدل انتخاب شده‌اند
 
* تهیه نقشه فیزیکی کروموزومهای اورگانیسم‌هایی که به‌عنوان مدل انتخاب شده‌اند • تعیین توالی کل ژنوم انسان
 
* ایجاد شبکه‌های ارتباطی و بانک‌های اطلاعاتی