باز کردن منو اصلی

تغییرات

در سال ۱۲۷۳ هجری قمری، وی از پطرزبورگ به ایران برگشت و در همین سال میرزاآقاخان نوری، وی را به سمت آجودان مخصوص خود منصوب نمود. پس از عزل میرزاآقاخان نوری در سال ۱۲۷۵ قمری، ناصرالدین شاه، یحیی خان را به سمت آجودان مخصوص و مترجم حضور خود برگزید. وی در سال ۱۲۷۶ قمری، به عنوان مأمور مخصوص به عثمانی سفر کرد و در استانبول نشان خاص شاه ایران را تقدیم سلطان عثمانی نمود و یک سال بعد در مراجعت نیز نشانهایی از جانب سلطان عبدالمجید عثمانی برای شاهزادگان و اعیان دولت ایران آورد.
 
وی در سال ۱۲۷۸ هجری قمری فرمان ولایتعهدی [[مظفرالدین شاه]] و [[خلعت]] او را از جانب شاه به [[تبریز]] برد.
 
در سال ۱۲۸۲ هجری قمری، علاوه بر پستهای دیگری که داشت، تحویلداری وجوه صرف جیب شاه نیز به وی محول گردید. همچنین در اواخر سال ۱۲۸۴ قمری به لقب معتمدالملک،[[معتمدالملک]]، ملقب گردید و در سال بعد با خانم [[عزت الدوله،الدوله]]، خواهر تنی شاه ازدواج کرد.
 
[[یحیی خان معتمدالملک]] در سال ۱۲۸۸ قمری به حکومت [[عراق]] و [[کمره]] منصوب شد و مدتی بعد حکومت [[لرستان]] و [[خوزستان]] نیز، ضمیمه حکومتش گردید. در سال ۱۲۸۹ قمری به سمت [[کشیکچی باشی]] گری شاه معین و در همین سال به حکومت [[گیلان]] انتصاب یافت. در سالهای بعد وی به حکومت [[یزد]] و سرانجام در سال ۱۲۹۱ قمری، [[والی]] [[فارس]] شد.
 
وی پس از مراجعت از ماموریت [[فارس]] و تا سال ۱۲۹۴ قمری شغل مهمی نداشت تا در این سال به حکومت [[مازندران]] و سپس به جای برادرش که در معیت شاه به فرنگ رفته بود، به کفالت وزارت خارجه و سپهسالاری قشون منصوب شد.
 
و'''یحیی‌خان قزوینی''' در سال ۱۳۰۹ ه.ق در سن ۶۲ سالگی فوت کرد. جسد وی طی مراسمی در [[مشهد]] به خاک سپرده شد.
 
و در سال ۱۳۰۹ ه.ق در سن ۶۲ سالگی فوت کرد. جسد وی طی مراسمی در مشهد به خاک سپرده شد.