باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{نقل قول|یحیی خان وزیر امورخارجه، رسماً نوکر روس بود. در فوتش ناصرالدین شاه شکر کرد، این بوده احوال مملکت ما در باطن امر!}}
 
[[اعتمادالسلطنه]] در خاطرات روزانه خویش، از مرگ یحیی خان ابراز تألم و ناراحتی می کند و می نویسد:
 
{{نقل قول|خبر فوت مشیرالدوله بی حد و اندازه مرا متالم نمود. این شخص به تمام مردم نیکی کرده، از بزرگ و کوچک، هرکس به جهتی رهین منت او هستند. نسبت به من خیلی مهربان بود، شریک غم و شادی بود، نمی دانم به چه زبان افسردگی خود را شرح دهم...}}
 
این در حالیست که خود اعتمادالسلطنه در برخی از آثار دیگر خویش، همچون کتاب خلسه، زبان به بدگوئی بسیار از مشیرالدوله گشوده است.
 
== منبع ==