باز کردن منو اصلی

تغییرات

وی در سال ۱۲۷۸ هجری قمری فرمان ولایتعهدی [[مظفرالدین شاه]] و [[خلعت]] او را از جانب شاه به [[تبریز]] برد.
 
در سال ۱۲۸۲ هجری قمری، علاوه بر پستهای دیگری که داشت، [[تحویلداری وجوه صرف جیب]] شاه نیز به وی محول گردید. همچنین در اواخر سال ۱۲۸۴ قمری به لقب [[معتمدالملک]]، ملقب گردید و در سال بعد با خانم [[عزت الدوله]]، خواهر تنی شاه ازدواج کرد.
 
[[یحیی خان معتمدالملک]] در سال ۱۲۸۸ قمری به حکومت [[عراق]] و [[کمره]] منصوب شد و مدتی بعد حکومت [[لرستان]] و [[خوزستان]] نیز، ضمیمه حکومتش گردید. در سال ۱۲۸۹ قمری به سمت [[کشیکچی باشی]] گری شاه معین و در همین سال به حکومت [[گیلان]] انتصاب یافت. در سالهای بعد وی به حکومت [[یزد]] و سرانجام در سال ۱۲۹۱ قمری، [[والی]] [[فارس]] شد.