تفاوت میان نسخه‌های «مهدی موش»

ثروت بسیار و کار و بار خوب وی، باعث شد که به مردم پول قرض بدهد و به همین دلیل در اواخر خدمتش در دربار ناصرالدین شاه قاجار، به فراشخانه شاهی پیوست تا بتواند مطالبات خویش را از آنها وصول بنماید.
 
مهدی موش در اواخر عمر، به دین و مذهب روی آورد و به قول بامداد: «در اواخر عمر، شد عابد و زاهد و مسلمانا...!»، در این دوران وی در تهران مسجدی ساخت که به نام خود او، مسجد مهدی موش خوانده می شد. وی عمری طولانی داشت و در سال 1305 هجری قمری، پس از رفتن به عتبات عالیات و مراجعت از آنجا، در تهران درگذشت.
 
ناصرالدین شاه پس از شنیدن خبر مرگ او، حکم کرد که خانۀ او واقع در اواخر خیابان شاهپور (وحدت اسلامی کنونی) را مُهر و موم کنند و از ثروت و دارائی مهدی موش، بویژه از پولهای نقد وی، بهرۀ بسیار برد.
 
== وجه تسمیه ==