تفاوت میان نسخه‌های «کمان زنبورکی»

بدون خلاصه ویرایش
جز
[[File:Armborst 4, Nordisk familjebok.png|150px|thumb|سربازی در حال کوک مکانیکی کمان]]
'''کمان زنبورکی''' و یا '''کمان پولادی (کراسبو)''' کمانی است که در حدود قرون وسطی در اروپا و سپس در عثمانی و ارتشهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین نمونه پیرفتهپیشرفته و خشابدار این سلاح توسط چینیها تحت عنوان چو-کو-نو (連弩)مورد استفاده قراربه‌کار گرفته‌استمی‌رفت.
 
طرز کارکرد این سلاح بطوریست که از پیر و جوان هرکسی می‌تواند با آن نبرد کند و آموزشهایآموزش‌های طولانی نبرد با کمان را نیاز ندارد. همچنین بسبب ازپش کوک شدشدن مکانیکی کمان فرد کماندار می‌تواند قدرتی مافوقورای قدرت کمان را دارا باشد. قدرت این کمان سبب اختراع تیرهایی باقدرت برای سوراخ زرههایکردن زره‌های شوالیه‌ها و پایان تسلط شوالیه‌ها بر جنگها شد.
این سلاح تا اختراع تپانچه همچنان علاوه بر قدرتمندرین سلاح فردی سلاح سوئ قصد نیز بود است.
پس از فراگیرشد سلاحهای آتشین این سلاح برای شکار و تیراندازی مور مصرف قرار گرفت. نمونه محدود مصرف نظامی آن را پس از کشف قاره ی آمریکا بسبب محدودیت باروت و نمونه بسیار محدود مصرف آن در جنگ جهانی اول بعنوان سلاح بیصدا را می‌توان دید.
امروزه کراسبوهای مدرن در شکار و تیراندازی مورد مصرف قرار می‌گیرند. بلخصوص چند کارخانه ی آمریکایی و روسی کراسبوهای با کیفیتهای بسیار بالا تولید می‌کنند.
 
این سلاح تا اختراع تپانچه همچنان علاوه بر قدرتمندرین سلاح فردی سلاح سوئ قصدسوءقصد نیز بودبوده است.
کراسبو در ایران جزء سلاحهاییست که قوانین نانوشته ی حکومت اسلامی(کراسبو همانند سلاح بادی سلاحیست سرد که تحت هبچ قانونی ممنوعیت استفاده آن بیان نشده) بلخصوص ممنوعیت آنرا اعلام کرده و مجازاتها شدیدی را برای آن درنظر گرفته‌است
پس از فراگیرشدفراگیر سلاحهایشدن سلاح‌های آتشین این سلاح برای شکار و تیراندازی موربه‌کار مصرف قرار گرفتفت. نمونه محدود مصرف نظامی آن را پس از کشف قاره ی آمریکا بسبب محدودیت باروت و نمونه بسیار محدود مصرف آن در جنگ جهانی اول بعنوان سلاح بیصدا را می‌توان دید.
امروزه کراسبوهایکمان‌های مدرنزنبورکی نوین در شکار و تیراندازی مورد مصرف قرار می‌گیرند. بلخصوصبه‌ویژه چند کارخانه ی آمریکایی و روسی کراسبوهایکمان‌های زنبورکی با کیفیتهای بسیار بالا تولید می‌کنند.
 
کراسبوکمان زنبورکی در ایران جزء سلاحهاییستسلاح‌هایی‌ است که قوانین نانوشته ی حکومت اسلامی (کراسبوکمان زنبورکی همانند سلاح بادی سلاحیست سرد که تحت هبچ قانونی ممنوعیت استفاده آن بیان نشده) بلخصوص ممنوعیت آنرا اعلام کرده و مجازاتهامجازات‌های شدیدی را برای آن درنظر گرفته‌است
[[File:Zhugenu-payne.jpg|200px|thumb|چو-کو-نو(連弩)|]]
[[File:Balestriere1.jpg|200px|thumb|یکی از پادشاهان فرانسه با این کمان مورد سوءقصد قرار گرفته و کشته شد همین امر باعث شد تا پاپ آنرا سلاح شیطان نام نهد.|left]]
.
 
[[File:Recurve crossbow with bolts.jpg|200px|thumb|یکی از سادهساده‌ترین ترینکمان‌های کراسبوهایزنبورکی مدرنامروزی|left]]
 
[[رده:جنگ‌افزارها]]
۱۴۹٬۷۳۴

ویرایش