باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
سه رمان از رمان‌های او یعنی شکر تلخ، گزنه و قلم سرنوشت را باید [[سه‌گانه|سه‌گانه‌ای]] دانست که اولی مربوط به دوران کودکی نویسنده و رنج‌های مادر وی، دومی شرح دوران نوجوانی و سومی مربوط به دوران میان‌سالی اوست.
کتاب های حاجی در فرنگ( در دوجلد) و حاجی دوباره نیز سفرنامه مولف است به مکه و سپس اروپا که در آن خرافات دینی را به چالش می کشد.
 
شهری در نوشته‌های خود از واژه‌های گوناگون و اصیل و اصطلاحات تهرانی بهره زیادی می‌گیرد.
کاربر گمنام