تفاوت میان نسخه‌های «روان‌شناسی تطبیقی»

برچسب بدون منبع
(برچسب بدون منبع)
{{بدون منبع}}
'''روان‌شناسی [[همسنجشی]]''' شاخه ای از روان‌شناسی است که بیشتر به همسنجی گونه ها با یکدیگر، همچنین همسنجی انسان-حیوان، می پردازد.