تفاوت میان نسخه‌های «کتاب‌شناسی»

حذف سریع
(حذف سریع)
{{حذف سریع|نامهم}}
کتابشناسی
مطالعه شکل مادی موجود در کتابها - مقایسه اختلاف موجود در چاپها - تحریرها و نسخه ها به منظور تعیین تاریخ و تحول متنها می باشد.کتابنامه عبات است از فهرست کتابها و دیگر مواد خواندنی هم چنین فهرستی که در آخر کتاب به عنوان مآخذ می آید کتابنامه می گویند.