رویداد انقراض دونین پسین: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
انقراض اواخر دوره [[دوونین]] یکی از پنج انقراض بزرگ در تاريختاریخ زمينزمین بوده استبوده‌است. كهکه نشانه آغاز آخرينآخرین مرحله از دوران [[دوونيندوونین]] است.
حادثه انقراض در حدود 374۳۷۴ ميليونمیلیون سال پيشپیش اتفاق افتاد.
 
19%۱۹٪ از تمام خانواده هاخانواده‌ها و 50%۵۰٪ از كلکل انواع منقرض شدند.
 
گر چه مسلم است انقراضيانقراضی در آن دوره اتفاق افتاده وليولی مدت زمانيزمانی كهکه شرايطشرایط نامساعد بود و انقراض رخ داد مشخص نيستنیست.تخمينتخمین مدت انقراض بينبین 0.5۰٫۵ ميليونمیلیون سال تا 25۲۵ ميليونمیلیون سال است.
مشخص نيستنیست كهکه يكیک حادثه بزرگ باعث انقراض شده يایا چند انقراض كوچكترکوچکتر پيوستهپیوسته باعث ايناین حادثه شده استشده‌است بر اساس نتايجنتایج بدست آمده اخيراخیر فرضيهفرضیه دوم قوت گرفته استگرفته‌است.
 
==منبع==
 
وكيوکی پدياپدیا انگليسيانگلیسی[[http://en.wikipedia.org/wiki/Late_Devonian_extinction]]
 
==جستارهای وابسته==