تفاوت میان نسخه‌های «جنبش هنری»

جز
* [[هیجان‌نمایی]] (Expressionism) آلمان: ۱۹۰۵ - ۱۹۳۰
* [[بروکه]] (Brücke) آلمان: ۱۹۰۵ - ۱۹۱۳
* [[فرا انگاشت]] (Transpressionism) کانادا: ۱۹۹۶
** [[هیجان‌نمایی انتزاعی]] (Abstract Expressionism) آمریکا: ۱۹۴۰
* [[حجم‌گرایی]] (Cubism) فرانسه: ۱۹۰۷ - ۱۹۱۴
** [[ارفیسم|اُرفیسم]] (Orphisme) فرانسه: ۱۹۱۰ - ۱۹۱۳
* [[هم‌زمانی (هنر)|هم‌زمانی]] (Synchronism) آمریکا: ۱۹۱۲
* [[دورانگری]] (Vorticism) انگلستان: ۱۹۱۴ - ۱۹۲۰
* [[شکل‌آفرینی اندام‌وار]] (Biomorphism) :{{رچ}}: ۱۹۱۵ - ۱۹۴۰
* [[دادائیسم]] (Dadaism) سوئیس: ۱۹۱۶ - ۱۹۳۰
* [[نئو پلاستیسیسم]] (Neoplasticism) هلند: ۱۹۱۷ - ۱۹۳۱
* [[راست‌خط‌کاری]] (Precisionism) آمریکا: ۱۹۲۰
* [[مکتب اشکن]] (Ashcan School) آمریکا: اوایل قرن ۲۰
* [[واقع‌گرایی اجتماعی]] (Social Realism) همه جا : ۱۹۲۹
* [[واقع‌گرایی جادویی]] (Magic Realism) آلمان: ۱۹۶۰
* [[فراواقع‌گرایی]] (Surrealism) فرانسه: از ۱۹۲۰