تفاوت میان نسخه‌های «جنبش هنری»

جز
*** [[نقطه‌چینی]] (Pointillism) فرانسه: دهه ۱۸۸۰
*** [[تفکیک‌گری]] (Divisionnisme) فرانسه: ۱۸۸۴
* [[هنر نورآرایینورگرایی]] (Luminism)
* [[جنبش هنرها و پیشه‌ها]] (Arts and Crafts movement) انگلستان: ۱۸۸۰ - ۱۹۱۰
* رنگمایه‌گری یا [[تونالیسم]] (Tonalism) آمریکا: ۱۸۸۰ - ۱۹۲۰
* [[نمادگرایی]] (Symbolism) فرانسه و بلژیک: ۱۸۸۰ - ۱۹۱۰
** [[نمادگرایی روسی]] (Russian Symbolism) روسیه: ۱۸۸۴ - ۱۹۱۰
* [[آینده‌گری]] (Futurism) ایتالیا: ۱۹۱۰ - ۱۹۳۰
** [[آینده‌گری حجمی]] (Cubo-Futurism) روسیه: ۱۹۱۲ - ۱۹۱۵
* [[تابشگریتابش‌گری]] (Rayonism) روسیه: ۱۹۱۱
* [[هم‌زمانی (هنر)|هم‌زمانی]] (Synchronism) آمریکا: ۱۹۱۲
* [[دورانگری]] (Vorticism) انگلستان: ۱۹۱۴ - ۱۹۲۰