محمدحسین پاپلی یزدی: تفاوت میان نسخه‌ها

* مدیر مسوول انتشارات پاپلی
* ریاست اتحادیه تعاونی های بزرگ آبران خراسان بزرگ
* مدیر مسوول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جغرافیایی از سال 1365 تا کنون1389
 
== جوایز ==
۱۲۳

ویرایش