محمدحسین پاپلی یزدی: تفاوت میان نسخه‌ها

* سال ۱۳۶۵، بنیانگذار، مدیر مسوول و صاحب امتیاز فصلنامه تحقیقات جغرافیایی که تا بحال ۵۱ شماره آن چاپ شده است و وارد سیزدهمین سال خود شده است.
*نخستین بار پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 61 تابستان 1380 درخصوص تعریف جهان سوم گفته است: جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب می شود و هرکس بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد.
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
 
== تالیفات ==
۱۲۳

ویرایش