تفاوت میان نسخه‌های «محمدابراهیم جناتی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
جز
|شهر وفات=
|مدفن=
|اساتید=<!--{{بر}}--> [[سید روح‌الله خمینی]] {{بر}} [[آيةآیة اللّه بروجردىبروجردی]] {{بر}} [[آيةآیة اللّه شاهرودىشاهرودی]] {{بر}} [[ آيةآیة اللّه حكيمحكیم]] {{بر}} [[ آيةآیة اللّه حلّىحلّی]] {{بر}} [[آيةآیة اللّه خویی]] {{بر}} [[آيةآیة اللّه زنجانی]]{{بر}} [[آيةآیة اللّه شيرازیشیرازی]]
|شاگردان=<!--{{بر}}--> [[شهرستانی]] {{بر}} [[علیزاده سورکی]] {{بر}} [[دلیری]] {{بر}} [[و...]]
|تالیفات=
{{پایان چپ‌چین}}
}}
'''محمدابراهیم جناتی'''، از [[روحانی|روحانیون]] و [[مجتهد|مجتهدین]] معاصر [[شیعه]]‌ می‌باشد.
'''محمّد ابراهيم جنّاتى'''، از روحانيون و مجتهدين معاصر مي باشد.
 
== زندگینامه==
ويوی متولد سال [[١٣١١ شمسى]] در شاهرود('''روستای تاش)است.'''<ref>این روستا به جهت این که قبلا از توابع شهرستان گرگان جزء استان مازندران به مرکزیت شهرستان ساری بوده است از حیث فرهنگ و لهجه محلی دقیقا با مردمان مرکز این استان یکی بوده است.از این رو ایشان مانند هم محلی های خود به گویش مازندرانی نیز تکلم می کند. تحصيلاتتحصیلات علميعلمی را در گرگان، شاهرود و سپس مشهد دنبال كرد.</ref> از توابع [[شاهرود]] است.
 
==اساتید==
در قم در درس خارج فقه '''[[سید حسین بروجردی]] و خارج اصول [[روح‌الله خمینی]]''' شركت كرد. بعد از آن در نجف از آياتآیات '''سید محمود شاهرودى،شاهرودی، سید محسن حكيم،حكیم، سید عبدالهادی شيرازى،شیرازی، آقا حسین حلّى،حلّی، میرزا باقر زنجانىزنجانی و سید ابوالقاسم خویی''' بهره علميعلمی گرفت. سید محمود شاهرودی از مراجع تقلید بزرگ آن روزگار در تکوین شخصیت علمی ایشان بسیار موثر بوده است. طوری که تنها مقرر درس خارج فقه(کتاب الحج) ایشان به شمار می‌رود.این تقریرات در پنج جلد به ضمیمه اجازه عالی اجتهاد در زمان حیات شاهرودی در نجف به چاپ رسیده است. از وی علاوه بر تقریرات کتاب‌های دیگری نیز مانند: مفاد قاعدةالالزام فی فتوی السید الحکیم پیرامون، تبیین مبانی فتوای پرمناقشه سید محسن حکیم در باب طهارت اهل کتاب ونیز کتاب المساجد و احکامه فی التشریع الاسلامی در نجف به چاپ رسیده است.
 
==تدریس و تحقیق==
به موازات تحصيلتحصیل به تدريستدریس دروس حوزويحوزوی و نيزنیز تأليفتألیف روىروی آورد و در سال هاىهای آخر اقامت در نجف، خارج اصول تدريستدریس كرد.
 
از همان زمان در واکاوی مبانی احکام فقهی جدیت به خرج می داد که گاه در اثر این تتبع و دقت، به نظریه‌های جدید مخالف با نظر مشهور نائل می شد. وی همواره عقیده داشت نقد نظریه مشهور احترام وافر به شان صاحبان آن به شمار می آید و پیروی کورکورانه از نظریه مشهور نه تنها احترام به آنان نیست بلکه مخالف با شان اجتهاد است.
 
در سال ١٣٥٨ شمسىشمسی به ايرانایران برگشت و در شهر قم، همچنان كار تدريستدریس و تأليفتألیف كتب و مقالات علمىعلمی را پىپی گرفت. مقالات محققانه ایشان در مجله کیهان اندیشه به سر دبیری محمد جواد صاحبی دوره اوج حضور ایشان در فضای پژوهشهای دینی حوزه علمیه قم به شمار میرود. مقالات وی از بخشهای مهم و بحث انگیزه این مجله به شمار می رفت. خارج فقه و اصول بگونه متداول در حوزه و نيزنیز فقه، اصول، علوم قرآن و علوم حديثحدیث بگونه تطبيقى،تطبیقی، جملگىجملگی موضوعاتىموضوعاتی بوده اند كه همواره به تدريستدریس آنها در قم اشتغال داشته و دارد.
 
جناتی هم اکنون از مراجع تقلید معاصر به شمار میرود. رساله عملیه ایشان چاپ، منتشر و در دسترس است. از ویژگی های رساله معظم له این است که از فتوا وفق احتیاط، که موجب دشواری و صعوبت عمل مقلدین می شود، حتی‌المقدور اجتناب کرده‌است گفتنی است در رساله‌های رایج قریب به صد مساله فقط بر اساس احتیاط پاسخ داده شده است.<ref>http://www.jannaati.com/far/index.php?page=1</ref>
 
==استفتائات نادر و نوین==
ويوی استفتائات نادرينادری دارد:<ref>http://www.jannaati.com/far/index.php?page=6&row=6&start=6</ref>
 
- خوردن گوشت ذبايحذبایح حلال گوشت اهل کتاب جايزجایز است وليولی پيشپیش از خوردن، بسم الله را بگوييد‏بگویید‏. فتوا بر حليتحلیت ذبايحذبایح اهل کتاب اگرچه خلاف مشهور است وليولی ادله ما بر اساس کتاب خدا وسنت رسول خدا(ص) وامامان(ع) ميمی باشد واينواین مساله به گونه مفصل در کتاب «فقه وزمان» و کتاب «همبستگيهمبستگی اديانادیان ومذاهب» مورد بررسيبررسی قرار گرفته است.
 
- اگر دست دادن مرد مسلمان با زن غيرمسلمانغیرمسلمان امر ضرورىضروری باشد و ترک آن موجب هتک و توهین مسلمان یا سبب بدبینی به اسلام شود، اشكال ندارد.
 
- ازدواج مرد مسلمان با دختر یا زن اهل کتاب مانند زرتشتی، یهودی ومسیحی جايزجایز است، چه به صورت موقت و چه به صورت دائم.
 
- روابط دختران وپسران وزنان ومردان نامحرم در اجتماع، اگر سبب فساد نشود و با حفظ موازین اسلامی و در حدی که ضرورت دارد، مانعی ندارد.
 
- گذاشتن ريشریش اگر براىبرای شخصىشخصی حرجىحرجی يایا ضررىضرری داشته باشد، تراشيدنتراشیدن آن اشكال ندارد.
 
- بايدباید اذعان كرد با توجه به شرايطىشرایطی كه اسلام در ارتباط با دو زن داشتن مقرر داشته، ايناین كار از كارهاىكارهای مشكل و داراىدارای پيامدهاىپیامدهای بسياربسیار است. بعضىبعضی آياتآیات و احاديثاحادیث گوياىگویای ايناین مى‏باشندمی‏باشند كه اگر كسىكسی نمى‏تواندنمی‏تواند آن شرايطشرایط را با آنها در زندگىزندگی رعايترعایت كند، بايدباید از ايناین كار خوددارىخودداری كند، مگر در صورتىصورتی كه ضرورتىضرورتی آن را اقتضا كند.
 
- چادر براىبرای زنان حجاب خوبىخوبی است ولىولی الزامىالزامی نيست،نیست، آن چيزىچیزی كه براىبرای زنان الزامىالزامی است، پوشاندن خودشان به استثناىاستثنای چهره ودو دست از نامحرم مى‏باشدمی‏باشد ونوع ورنگ خاصىخاصی از پوشش براىبرای آن مطرح نيستنیست و با هر وسيله‏اىوسیله‏ای كه حاصل شود كفايتكفایت مى‏كندمی‏كند.
 
- غيرغیر مسلمانان از هر نوع و قسمىقسمی كه باشند (اهل كتاب، مشركينمشركین و ملحدينملحدین) ذاتا و از نظر جسمىجسمی و بدنىبدنی پاك هستند و اگر از چيزهايىچیزهایی كه در نظر مسلمانان نجس مىباشند،میباشند، اجتناب كنند، نجاست عرضىعرضی هم ندارند.
 
- مرد بودن در مجتهدىمجتهدی كه مورد تقليدتقلید قرار مى‏گيردمی‏گیرد شرط نيستنیست.
 
- تصدىتصدی مقام قضاوت توسط زن در صورتىصورتی كه شرايطشرایط آن را دارا باشد، مانعىمانعی ندارد.
 
- اذن پدر در ازدواج دخترىدختری كه بگونه كامل مصلحت و مفسده را درك مى‏كندمی‏كند و تحت تأثيرتأثیر احساسات قرار نمى‏گيرد،نمی‏گیرد، شرط نيستنیست و اختياراختیار با خود اوست.
 
- پيدايشپیدایش بلوغ دختر به عادت ماهانه است و اگر بر اثر عوارض مزاجى،مزاجی، عادت ماهانه ندارد، بايدباید به عادت ماهانه دختران بستگان و فاميلفامیل خود، مراجعه كند و عادت آنها را زمان بلوغ خود قرار دهد
 
- بيرونبیرون رفتن زن از منزل در صورتىصورتی كه با حق شوهر منافات داشته باشد، بايدباید از او اذن بگيردبگیرد وگرنه اذن او معتبر نيستنیست. پس در ايناین صورت مى‏تواندمی‏تواند بدون اذن او از منزل براىبرای تعليمتعلیم و تعلّم و كارهاىكارهای اجتماعىاجتماعی و وظايفوظایف سياسىسیاسی با حفظ حدود اسلامىاسلامی و نيزنیز براىبرای ديداردیدار پدر و مادر و فاميلفامیل بيرونبیرون رود و نيازىنیازی به ايناین نيستنیست كه در ضمن عقد، آن را شرط كند.
 
- رقصيدنرقصیدن زنان براىبرای زنان و مردان براىبرای مردان در مجالس عروسىعروسی و مناسبات فرح و شادىشادی اشكال ندارد
 
==آثار و تالیفات==
جنّاتى،جنّاتی، پس از قريبقریب نيمنیم قرن فعاليتفعالیت دينىدینی و فقهى،فقهی، با بكارگيرىبكارگیری شيوهشیوه نويننوین اجتهادى،اجتهادی، گام هاىهای مهم و پايدارىپایداری را در راه پويايىپویایی فقه برداشته و آثار ارزشمندىارزشمندی را بر جاىجای گذاشته است. افزون بر اينهااینها نظريهنظریه هاىهای بديعبدیع و تحول آفرينآفرین وی در باب شيوهشیوه اجتهاد و نيزنیز در مورد مسائل و فروع فقهى،فقهی، البته با رعايترعایت اصول فنىفنی پذيرفتهپذیرفته شده در استنباط فقهىفقهی; كه هر كدام به سهم خود، در حوزه معارف فقهىفقهی الهام بخش حركت هاىهای پيشپیش برنده، براىبرای اهالىاهالی دانش پژوه فقه و فقاهت بوده است.<ref>http://www.jannaati.com/far/index.php?page=9</ref>
جناتی از زمان تحصیل در نجف شروع به تالیف مقالات و کتب علمی در مورد مسائل شرعی نمود و به همین جهت از وی بیش از ۲۰۰ مورد کتاب و مقاله منتشر شده که برخی از آنان در ذیل ذکر می شود:<ref>http://www.jannaati.com/far/index.php?page=5</ref>
 
كتاب الحج، ۵ جلد
 
دروس فىفی الفقه المقارن، ٨ جلد
 
توضيحتوضیح الاصول، ٢ جلد
 
النفحات العلميهالعلمیه فىفی اصول الفقه الامامية،الامامیة، ۴ جلد
 
رساله توضيحتوضیح المسائل
 
مناسك حج
 
منابع اجتهاد از ديدگاهدیدگاه مذاهب اسلامىاسلامی
 
ادوار اجتهاد از ديدگاهدیدگاه مذاهب اسلامىاسلامی
 
مناسك حج از ديدگاهدیدگاه مذاهب اسلامىاسلامی
 
علوم قرآن از ديدگاهدیدگاه مذاهب اسلامىاسلامی
 
علوم حديثحدیث از ديدگاهدیدگاه مذاهب اسلامىاسلامی
 
ادوار فقه و كيفيتكیفیت بيانبیان آن
 
موسيقىموسیقی غنايىغنایی از ديدگاهدیدگاه فقه اجتهادىاجتهادی
 
هنر و زيبايىزیبایی از ديدگاهدیدگاه فقه اجتهادىاجتهادی
 
حجاب از ديدگاهدیدگاه فقه اجتهادىاجتهادی
 
==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
* [http://www.jannaati.com/far/index.php?page=1 سايتسایت شخصيشخصی آيتآیت الله جناتيجناتی]
* [http://rahva.ir/104/13155-new.html استفتائات نادر ايتایت الله جناتيجناتی]
* [http://www.jannaati.com/far/index.php?page=6&row=6&start=6 فتواهای منتخب آیت الله جناتی]
* [http://www.jannaati.com/far/index.php?page=5 آثار و تالیفات آیت الله جناتی]
۱٬۰۰۴

ویرایش