باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
*سیریل الگود، اسناد و مباحثی درباره کلیسای شرق، ص 20پ
*محمدحسن خان صنیع الدوله، مطلع الشمس، ج 1، ص 201.
[[رده:تاریخ+مسیحیت]]