تفاوت میان نسخه‌های «طبقه‌بندی بین‌المللی آماری بیماری‌ها»