تفاوت میان نسخه‌های «ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا»