فهرست شهرهای مقدونیه شمالی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
{{در دست ویرایش ۲|ماه=آوریل|روز=۲۳|سال=۲۰۱۱}}
فهرست شهرهای [[جمهوری مقدونیه]] به شرح زیر است
 
[[File:Map of the cities of Macedonia-en.svg|thumb|left|300px|نقشهMap شهرهایof مقدونیهthe cities in Macedonia.]]
 
==فهرست شهرها ==
|colspan="5" align="center" bgcolor="#FFA500" | '''شهرهای مقدونیه'''
|-
| colspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''نام''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''جمعیت<br />شهر'''<br />'''(آمارسرشماری سال ۲۰۰۲)''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''جمعیت شهر<br و محدوده آن/>منطقه'''<br />'''(آمار سالسرشماری ۲۰۰۲)'''<ref>منبعQuelle: [http://www.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/dialog/statfile18.asp Datenbank des Staatlichen Statistikamtes der Republik Mazedonien - Попис на население, ۲۰۰۲ (Volkszählung 2002)]</ref> || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''محدودهمنطقه<br />آماری'''
|-
|align="center" bgcolor="#98FB98" | '''آوانگاریبه فارسی''' || align="center" bgcolor="#98FB98" | '''به زبان مقدونیمقدونیه‌ای'''
|-
| [[Berovoبروفو]] || Берово || || ۱۳٫۹۴۱ || شرق (مقدونیه)
|-
| [[بیتولا]] || Битола || || ۹۵٫۳۸۵ || پلاگونیاپلاگونین
|-
| [[Bogdanciبگدانچی]] || Богданци || || ۸٫۷۰۷ || جنوب شرقشرقی
|-
| [[Debarدبار]] || Дебар || || ۱۹٫۵۴۲ || جنوب غربغربی
|-
| [[Delčevoدلچفو]] || Делчево || || ۱۷٫۵۰۵ || شرق
|-
| [[Demirدمیر Hisarهسار]] || Демир Хисар || || ۹٫۴۹۷ || پلاگونیاپلاگونین
|-
| [[Demirدمیر Kapijaکاپیا]] || Демир Капија || || ۴٫۵۴۵ || واردار
|-
| [[Gevgelija]] || Гевгелија || ۱۵٫۶۸۵ <ref>[http://www.gevgelija.gov.mk/html/mkd-naselenie.html Општина Гевгелија: Општи Информации: Население]</ref> || ۲۲٫۹۸۸ || جنوب شرقی
|-
| [[Gostivarگشتیفار]] || Гостивар || || ۸۱٫۰۴۲ || پولوگ
|-
| [[Kavadarciکافادارچی]] || Кавадарци || || ۳۸٫۷۴۱ || واردارفاردار
|-
| [[Kičevoکیچفو]] || Кичево || || ۳۰٫۱۳۸ || جنوب غربغربی
|-
| [[Kočaniکوچانی]] || Кочани || || ۳۸٫۰۹۲ || شرق
|-
| [[Kratovoکراتوفو]] || Кратово || || ۱۰٫۴۴۱ || شمال شرقشرقی
|-
| [[Krivaکریفا Palankaپلانکا]] || Крива Паланка || || ۲۰٫۸۲۰ || شمال شرقشرقی
|-
| [[Kruševoکروشفو]] || Крушево || || ۹٫۶۸۴ || پلاگونیاPelagonien
|-
| [[Kumanovoکومانوفو]] || Куманово || || ۱۰۵٫۴۸۴ || شمال شرقشرقی
|-
| [[Makedonskaمکدونسکا Kamenica]کامنیکا] || Македонска Каменица || || ۸٫۱۱۰ || شرق
|-
| [[Makedonskiمکدونسکی Brodبورد]] || Македонски Брод || || ۷٫۱۴۱ || جنوب غربغربی
|-
| [[Negotinoنگوتینو]] || Неготино || || ۱۹٫۲۱۲ || واردارفاردار
|-
| [[اوهرید]] || Охрид || || ۵۵٫۷۴۹ || جنوب غربغربی
|-
| [[Pehčevoپهچفو]] || Пехчево || || ۵٫۵۱۷ || شرق
|-
| [[Prilep]] || Прилеп || || ۷۶٫۷۶۸ || پلاگونیاپلاگنین
|-
| [[Probištipپروبیشتیف]] || Пробиштип || || ۱۶٫۱۹۳ || شرق
|-
| [[Radovišرادوفیس]] || Радовиш || || ۲۸٫۲۴۴ || جنوب شرقشرقی
|-
| [[Resenرسن (مقدونیه)]] || Ресен || || ۱۶٫۸۲۵ || پلاگونیاPelagonien
|-
| [[اسکوپیه]] || Скопје || ۴۱۵٫۲۱۲ <ref>[http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakedonijaVoBrojki2008.pdf Република Македонија. Државен завод за статистика: Македонија во бројки, Скопје ۲۰۰۸], S. ۱۰. Die Zahl für die städtische Ortschaft Skopje ergibt sich zwingend aus der dortigen Tabelle, obwohl sie nicht explizit als solche genannt wird, da es in Mazedonien nur eine städtische Ortschaft mit mehr als ۱۰۰٫۰۰۰ Einwohnern gibt.</ref>|| ۵۰۶٫۹۲۶ <ref>Gesamtzahl der Einwohner der 10 Gemeinden der Stadt Skopje.</ref> || اسکوپیه
|-
| [[Štipاشتیپ]] || Штип || || ۴۷٫۷۹۶ || شرق
|-
| [[استروگا]] || Струга || || ۶۳٫۳۷۶ || جنوب غربغربی
|-
| [[Strumicaاشترومیکا (Stadtشهر)]] || Струмица || ۳۵٫۳۱۱ <ref>[http://www.strumica.gov.mk/html/mkd/oi_demografija.asp Општина Струмица - Демографиjа]</ref> || ۵۴٫۶۷۶ || جنوب شرقجنوبشرق
|-
| [[Svetiسفتی Nikoleنیکوله]] || Свети Николе || || ۱۸٫۴۹۷ || شرق
|-
| [[Tetovoتتوفو]] || Тетово || || ۸۶٫۵۸۰ || پولوگ
|-
| [[Valandovoفالاندوفو]] || Валандово || || ۱۱٫۸۹۰ || جنوب شرقشرقی
|-
| [[Velesفلس (Mazedonienمقدونیه)]] || Велес || || ۵۵٫۱۰۸ || واردارفاردار
|-
| [[Vinicaوینچیا (Mazedonienمقدونیه)]] || Виница || || ۱۹٫۹۳۸ || شرق
|}