پژوهشکده علوم شناختی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''پژوهشکده علوم شناختی''' یکی از پژوهشکده‌های [[پژوهشگاه دانش‌های بنیادی]] است که در حوزه [[علوم شناختی]] فعالیت می‌کند.
== تاریخچه ==
 
== تاریخچه ==
[http://www.iricss.org پ‍ژوهشکده علوم شناختی] (Institute for Cognitie Science Studies) نهادی غیردولتی – غیرانتفاعی است که هدف کلی آن گسترش پژوهش و آموزش در حوزه‌های مرتبط با [[علوم شناختی]] است. این مجموعه در سال ۱۳۷۷ کار خود را در قالب یک گروه مطالعاتی به نام «موسسه مطالعات علوم شناختی» آغاز کرد. در سال ۱۳۸۲ و با تصویب [[شورای گسترش آموزش عالی]] وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به [[پژوهشکده علوم شناختی]] تغییر نام یافت.
 
* آزمایشگاه حیوانی برای پژوهش روی موش سوری و موش صحرایی به کمک دستگاه استریوتاکسی
 
==كنفرانسکنفرانس ها==
 
* [http://www.iccs.ir چهارمينچهارمین كنفرانسکنفرانس بينبین الملليالمللی علوم شناختيشناختی] (سال 1390)
* [http://iccs.iricss.org/en/Pages/PrevConferences.aspx سومينسومین كنفرانسکنفرانس بينبین الملليالمللی علوم شناختيشناختی] (سال 1387)
* دوميندومین كنفرانسکنفرانس بينبین الملليالمللی علوم شناختيشناختی (سال 1381)
* اوليناولین كنفرانسکنفرانس بينبین الملليالمللی علوم شناختيشناختی (سال 1379)
 
==منابع==
 
* [http://www.iricss.org وب سايتسایت رسميرسمی پژوهشكدهپژوهشکده علوم شناختيشناختی]
* بروشور معرفيمعرفی چهارمينچهارمین كنفرانسکنفرانس بينبین الملليالمللی علوم شناختيشناختی
 
[[رده: آموزش عالی در ایران]]
[[رده: علوم شناختی]]
[[رده: علوم میان‌رشته‌ای]]
[[رده: پژوهشكدهپژوهشکده هايهای ایران]]