تفاوت میان نسخه‌های «مسعود فرزاد»

جز
از آثار منظوم فرزاد [[کوه تنهایی]]، [[بزم درد]] و [[گل غم]] را می توان نام برد
 
از ترجمه و تألیفات به زبان انگلیسی هم آثاری هم چون :[[وزن رباعی]]، [[ترجمهٔ غزل‌های حافظ]] و [[مردی که فکر می کند]] را به انگلیسی تألیف کرده است.
 
از ترجمه[[موش و تالیغاتگربه]]ی [[عبید زاکانی]] را نیز به زبان انگلیسی همترجمه آثارینموده هماست. چونوی :[[وزن رباعیهملت]]، و [[ترجمهٔرویا غزل‌هایدر حافظنیمهٔ شب تابستان]] واثر [[(مردی که فکر می کند)شکسپیر]] را به انگلیسی تالیففارسی کردهبرگردانده است.
 
[[موش و گربه]] ی [[عبید زاکانی]] را نیز به زبان انگلیسی ترجمه نموده است. وی [[هملت]] و [[رویا در نیمهٔ شب تابستان]] اثر [[شکسپیر]] را به فارسی برگردانده است.
 
 
فرزاد در سال [[۱۳۶۰]] شمسی در حالی که برای درمان بیماری به [[لندن]] رفته بود به دیار باقی شتافت.